9/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 9/2019   Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης μετά το Δ18/541/27.09.18 Κλητήριο Θέσπισμα.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 2ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης μετά το Δ18/541/27.09.2018 Κλητήριο Θέσπισμα, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 08/02/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, δυνάμει της 379/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • το Δ18/541/27.09.2018 Κλητήριο Θέσπισμα,
  • την 14044/14.12.2018 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την 379/2018 (6ΜΔΨΩ1Θ-Δ26) απόφαση ΟΕ,
  • την από 08/02/2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου,
  • την 69/2019 (ΨΗΚΒΩ1Θ-ΦΜΩ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του τέως Αντιδημάρχου Σικυωνίων Δομετίου Βασιλείου του Ιωάννη, τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Αικατερίνη Πάνου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 26ης Μαρτίου 2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00’πμ, οπότε και πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται  στο Δ18/541/27.09.2018 Κλητήριο Θέσπισμα.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 265,36€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». (ΑΑΥ 69/2019)

 Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email