9/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 12-02-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 9 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 9Ο «Έγκριση   αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας (ενός -1- εκπαιδευτικού προπλάσματος,) για τoν Εξοπλισμό του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 8/6-2-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Λούτα

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Γ. Κουκουμέλης              «                                                3.- Β. Kελλάρης                                  

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βυτινιώτης                «    

                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    9ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 9ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση   αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας (ενός -1- εκπαιδευτικού

προπλάσματος,)  για τoν Εξοπλισμό του 1ου Εργαστηριακού  Κέντρου Κιάτου»

έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου κ. Παλαιολόγος Δούρος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ.

25/29-01-2018 σχετικό έγγραφό του που αναφέρει τα εξής:

  

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, μετά την επίσκεψή σας στους χώρους των Εργαστηρίων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, σας αποστέλλω ιεραρχημένες τις άμεσες ανάγκες σε εξοπλισμό, όπως προτείνατε.

Ο εξοπλισμός ανά τομέα είναι:

1.- Για το Τομέα Ηλεκτρολογίας, ένα (1) Πολυόργανο (MPI 520) ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με σύνολο

     δαπάνης 992,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

2.- Για το Τομέα Πληροφορικής, τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε σύνολο δαπάνης 950,00€ με Φ.Π.Α.

     24%.

3.- Για τον Τομέα Μηχανολογίας, ένα-1- αυτοκίνητο με σύγχρονο ηλεκτρονικό ψεκασμό και σύστημα εγκεφάλου

   OBDII, με σύνολο δαπάνης 500,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

4.- Για τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας εκπαιδευτικό πρόπλασμα, με σύνολο δαπάνης 300,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

5.- Για τον Τομέα Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, μία -1- χύτρα αποστείρωσης-

     παστερίωσης, με σύνολο δαπάνης 300,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να

προμηθευτεί για το Τομέα Υγείας και Πρόνοιας εκπαιδευτικό πρόπλασμα, για τις ανάγκες του 1ου Εργαστηριακού

Κέντρου Κιάτου, κρίνεται απαραίτητα η ανωτέρω προμήθεια και παρακαλώ για την έγκριση ή μη από την Σχολική

Επιτροπή, όπου ησυνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300,00) με Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας, για την εξυπηρέτηση των μαθητών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   τη διενέργεια   της προμήθειας στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας εκπαιδευτικό πρόπλασμα για τις ανάγκες

του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου,  έναντι ποσού τριακοσίων  ευρώ (300,00) συμπεριλαμβανομένου  Φ. Π. Α.  

24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για το 1ον Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου

     ποσού τριακοσίων    ευρώ (300,00) συμπεριλαμβανομένου   Φ. Π. Α.   24%.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την

     εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  9/ 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                        1.- Λεονάρδου      Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                             2.- Βυτινιώτης          Αλέξιος

                                                                                              3.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                               4.- Kουκουμέλης       Γεώργιος  

                                                                                          

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-02-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email