9/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 9/2018

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2018-2019 και θέρμανσης για το έτος 2018 .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Β’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2018-2019 και θέρμανσης για το έτος 2018»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού, το σκεπτικό της οποίας έχει ως εξής:

Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφασητου Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής, προκειμένου εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο και τους όρους του διαγωνισμού.

Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η αριθ. 01/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2018 και 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω Παρακαλούμε

όπως προκαλέσετε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας των υγρών καυσίμων κίνησης

για τα έτη 2018 και 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2018.

Οι αναγκαίες πιστώσεις συνολικού ύψους 304.700,00€, που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, έχουν

ως εξής:

 • ποσόστον Κ.Α.10.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.10.6643.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.20.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.30.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.35.6644.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά

   κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)΄΄

 • ποσόστον Κ.Α.70.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄

Επειδή δεν έχει καταρτισθεί και ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και λόγω του ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δέσμευση των σχετικών πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2019 για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης, συνολικού ύψους 330.348,63€, ως εξής:

 • ποσόστον Κ.Α.10.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.20.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.30.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσόστον Κ.Α.35.6644.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά

     κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)΄΄

 • ποσόστον Κ.Α.70.6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» σύμφωνα με την αρ. 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, συνολικού ποσού (304.700,00 + 330.348,64) 635.048,64€ που αφορά τον Δήμο Σικυωνίων και το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 & 2019 αναλυτικά όπως παρακάτω:

 

   Για το οικονομικό έτος 2018:

 • Κ.Α. 10.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 11.500,00€
 • Κ.Α. 10.6643.001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.200,00
 • Κ.Α. 20.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 90.000,00€
 • Κ.Α. 30.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 170.000,00€
 • Κ.Α. 35.6644.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 7.000,00€
 • Κ.Α. 70.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 16.000,00€

   Για το οικονομικό έτος 2019:

 • Κ.Α. 10.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 27.443,04€
 • Κ.Α. 20.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 100.000,00€
 • Κ.Α. 30.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 179.905,60€
 • Κ.Α. 35.6644.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 7.000,00€
 • Κ.Α. 70.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 16.000,00€

 

Γ. Εγκρίνει τις ανωτέρω πιστώσεις έτους 2018 οι οποίες θα διατεθούν με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία και θα καθορισθούν οι όροι του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.

Δ. Δεσμεύεται για την αναγραφή των πιστώσεων έτους 2019, στον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης, συνολικού ύψους 330.348,64 €.

 

Ε. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι δημοπράτησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 9/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email