9/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   9 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                           «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Πετροπούλου   Αναστασίας και Σια Ο.Ε. για δωρεάν παροχή

                    υπηρεσίας φύλαξης σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Σικυωνίων»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                         2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                               

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ        1ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) προ των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα  με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Πετροπούλου   Αναστασίας και Σια Ο.Ε. για δωρεάν παροχή υπηρεσίας φύλαξης σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Σχολική Επιτροπή   ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία Α.S. S. SECURITY (Υπηρεσία   φύλαξης και τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας) της Πετροπούλου Αναστασίας & Σια Ο.Ε., μας υπέβαλε την από 1-2-2017 οικονομική προσφορά περιπολίας (PATROL), για δωρεάν προσφορά περιπολία προς όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

HΣχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την οικονομική προσφορά περιπολίας (patrol) της κ. Πετροπούλου Αναστασίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι           Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

2.- Αποδέχεται την προσφορά της Εταιρείας με την επωνυμία Α.S. S. SECURITY (Υπηρεσία   φύλαξης και τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας) της Πετροπούλου Αναστασίας & Σια Ο.Ε. για δωρεάν παροχή υπηρεσίας ασφάλειας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κατά Νόμο προϋποθέσεις από την Εταιρεία της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    9 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email