9/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 9/2017
Θέμα : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, έτους 2017.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/27.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.,Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 3ο
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, έτους 2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 23/01/2017 έγγραφο του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΙΑΤΟ 23/01/2017
ΤΜ. ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2017, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής, προκειμένου εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο και τους όρους του διαγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η αριθ. 01/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω Παρακαλούμε
όπως προκαλέσετε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2017.
Οι αναγκαίες πιστώσεις συνολικού ύψους 304.700,00€, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 ως εξής:
ποσό 11.500,00€ στον Κ.Α. 10-6641.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
ποσό 10.200,00€ στον Κ.Α. 10-6643.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό΄΄
ποσό 90.000,00€ στον Κ.Α. 20-6641.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
ποσό 170.000,00€ στον Κ.Α. 30-6641.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
ποσό 7.000,00€ στον Κ.Α. 35-6644.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)΄΄
ποσό 16.000,00€ στον Κ.Α. 70-6641.003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
Η προϊσταμένη Δ/νσης Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Βασιλική Πέτρου Τσιοκάρας Ιωάννης
ΠΕ9 Γεωπόνος ΤΕ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• το από 23/01/2017 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
• την αρ. 01/2017 μελέτη,
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2017, σύμφωνα με την αρ. 01/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

Οι αναγκαίες πιστώσεις συνολικού ύψους 304.700,00€, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 ως εξής:

Αριθμός Κ.Α. Τίτλος ποσό
Κ.Α. 10-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 11.500,00 €
Κ.Α. 10-6643.003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.200,00€
Κ.Α. 20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 90.000,00 €
Κ.Α. 30-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 170.000,00 €
Κ.Α. 35-6644.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 7.000,00 €
Κ.Α. 70-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 16.000,00 €

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι δημοπράτησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 9/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 3 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email