9η/2023 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 16/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023

9η/2023

έκτακτη συνεδρίαση

Παρασκευή  17.3.2023

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 17η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’π.μ. για τη συμμετοχή σας, σε έκτακτη συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις περ. α & δ της §9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email