9η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 4.Απριλίου.2022

9η/2022

τακτική συνεδρίαση

Παρασκευή  8η Απριλίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
2.            Έγκριση μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
3.            Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
4.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
5.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων».
6.            Παράταση σύμβασης με «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7.            Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8.            Εξειδίκευση Πίστωσης Κ.Α. 02.15.6481.001 «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» για χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για τις εορτές του ΠΑΣΧΑ.
9.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
10.         Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ.
11.         Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
12.         Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων.
13.         Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας.

 

Print Friendly, PDF & Email