9η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/2020

δια περιφοράς

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Κιάτο 16/04/2020

αρ. πρωτ.:  3041

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 09.00’πμ  σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο.
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2020.
3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4. Τροποποίηση Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.
6. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου ανταλλαγής αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Καλιάνων.

 

Print Friendly, PDF & Email