89/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 89/2022

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός με ΕΓΓΛΕΖΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
για την ιδιοκτησία με ΚΑ 050922 (ΟΤ9Β) μετά από -γνωμοδότηση-
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 57/2022 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».
2] την αρ. πρωτ. 3374/14-03-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Με την αριθ. 3239/10-03-2022 αίτησή του ο κ. Εγγλέζος Αριστείδης του Νικολάου και της Στέλλας, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, για το σύνολο της εισφοράς του.
Όμως εξωδικαστικός συμβιβασμός δύναται να γίνει ΜΟΝΟ για την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων: «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης»,.

Σύντομο Ιστορικό :
Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 050922 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 9Β, έχει αρχικό εμβαδόν 553,34τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση 502.17τμ.
Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει :

Στον Εγγλέζο Αριστείδη του Νικολάου και της Στέλλας κατά ποσοστό 50% και στον Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Βλασίου και της Αθηνάς με ποσοστό 50%, σύμφωνα τα παρακάτω συμβόλαια :
• με το υπ΄αρ. 6138/11-08-2003 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Γεωργίας Θεοφανίδου με το αρ. 166/14-8-2003 πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου Σικυώνος και
• την Πράξη Εξόφλησης 6.156/17-9-2003 της συμβολαιογράφου Γεωργίας Θεοφανίδου και το αρ. 213/18-9-2003 πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου Σικυώνος.
• Με το αρ. 9637/19-12-2009 συμβόλαιο γίνεται κατάτμηση, πωλείται τμήμα του αρχικού οικοπέδου εμβαδού 413,77τμ και δημιουργείται το με ΚΑ 050960 ακίνητο.
• κατά το έτος 2011 συντάσσετε η αρ. 10277/13-10-2011 Σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Σικυώνος Φραγκοπούλου Σοφίας με πιστοποιητικό μεταγραφής το 110/18-102011 του υποθηκοφυλακείου Σικυώνος.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του αιτούντα κ. Εγγλέζου Αριστείδη του Νικολάου, όσον αφορά το ποσοστό 50% της συνιδιοκτησίας του με ΚΑ 050922 και αποκλειστικά για τα 1,01 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 1,01*152,80 = 154,329 €.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας (προσκύρωση προς τρίτους ΟΤΑ) και αντιστοιχούν σε 24,69τ.μ. δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η εξόφληση καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για τον καθορισμό τιμής.

Επισυνάπτονται :
Αίτηση
Πίνακας Πράξης Εφαρμογής
Απόσπασμα Σχεδίου
Συμβόλαια
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 όλα τα παραπάνω
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα ΕΓΓΛΕΖΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Νικολάου, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεων όσον αφορά το ποσοστό 50% της συνιδιοκτησίας του με ΚΑ 050922 και αποκλειστικά για τα 1,01 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 1,01×152,80 = 154,329€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 3374/14.03.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email