89/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  89/2020

Περίληψη: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα  1ο    

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Κιάτο 11.05.2020
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Πληροφορίες : Αμαλία Χήτα ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο : 27423-60121

 

Δήμου Σικυωνίων

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 7035/02.12.2019, πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης : Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2019) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι της Χώρας, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019-2020.
 2. Την από04.2020 Ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκλησή του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2019, έως τις 26.06.2020 για όλους τους Δήμους, εν όψει των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν.
 3. Την υπ’ αριθμ. 08/2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, προϋπολογισμού 000,00€ (544.354,84€ + 130.645,16€ ΦΠΑ), η οποία αφορά σε εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών των υπόψη σχολικών συγκροτημάτων.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:                 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμός:                675.000,00 €

Μέτρο 1:                     «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις»

Δράση 1.2.β:                         Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2 και συγκεκριμένα της δράσης 2.6 που αφορά σε αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών, εξαιρουμένης της επέκταση της δομημένης επιφάνειας, καθώς  δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός και μοναδικού υποέργου :

 • Υποέργο 1: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»,

προϋπολογισμού : 675.000,00€ (544.354,84€ + 130.645,16€ ΦΠΑ 24%)

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)   Η σύνταξη και  υποβολή του αιτήματος Χρηματοδότης της Προτεινόμενης Πράξης.

β)   Η σύνταξη και  υποβολή, στην προθεσμία που προβλέπεται, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).

γ)   Η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο και γενικότερα η ενημέρωσή του για την εξέλιξη του έργου όποτε αυτό ζητείται.

δ)   Η σύνταξη και υποβολή με τον τελικό λογαριασμό, έκθεσης ολοκλήρωσης έργου.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α.  Εγκρίνει, την  υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων  με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019»,  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.

Β.  Ο ρ ί ζ ε ι,  την κ.  Χήτα Αμαλία, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνη του έργου,   «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 89/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email