89/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 89/2019   Θέμα: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ .

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

21ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής,  το από 11/04/2019 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται τις τροποποιήσεις τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 11/04/2019 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό – Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ, ως κάτωθι:

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αύξηση κατά 103.703,11€.

 

ΚΑ Περιγραφή Εγκεκ/νος (+/-) ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
06.00.0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 85.000,00   85.000,00
06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 2.938,00   2.938,00
06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 35.000,00   35.000,00
06.00.0122.002 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 12.675,00   12.675,00
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 70.000,00   70.000,00
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.902.772,71 103.703,11 2.006.475,82
06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 840,00   840,00
06.00.0331.001 Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 35.000,00   35.000,00
06.00.0331.002 Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.240,00   2.240,00
06.00.0331.003 Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.800,00   12.800,00
06.00.0331.004 Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.000,00   7.000,00
06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 9.000,00   9.000,00
06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 22.000,00   22.000,00
06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 3.500,00   3.500,00
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 60.000,00   60.000,00
06.00.0417.002 Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 400,00   400,00
06.00.0441.001 Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 120.000,00   120.000,00
06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00   100,00
06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 8.000,00   8.000,00
06.00.0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.000,00   2.000,00
06.00.0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00   15.000,00
06.00.0461.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.-  (άρθρο 3 Ν 1080/80) 200,00   200,00
06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) 15.000,00   15.000,00
06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 260.000,00   260.000,00
06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97, άρ. 2 ν. 4315/2014) 0,00   0,00
06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 4.000,00   4.000,00
06.00.0529.002 Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 600,00   600,00
06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 6.000,00   6.000,00
06.00.0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 3.500,00   3.500,00
06.00.0718.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) 5.000,00   5.000,00
06.00.0718.002 Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων 7.150,00   7.150,00
06.00.0718.003 Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων 8.000,00   8.000,00
06.00.0718.004 Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου 1.000,00   1.000,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 40.000,00   40.000,00
06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 70.000,00   70.000,00
06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 10.000,00   10.000,00
06.00.1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 15.000,00   15.000,00
06.00.1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 25.000,00   25.000,00
06.00.1699.002 Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις 300,00   300,00
06.00.1699.004 Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών 139,20   139,20
06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 14.253,48   14.253,48
06.00.2111.002 Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.500,00   1.500,00
06.00.2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 50.000,00   50.000,00
06.00.2113.002 Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους 16.000,00   16.000,00
06.00.2113.004 Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.000,00   2.000,00
06.00.2113.010 Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 40.000,00   40.000,00
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 4.500,00   4.500,00
06.00.2119.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους 1.318,80   1.318,80
06.00.2119.004 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 870,00   870,00
06.00.2119.005 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών 10.000,00   10.000,00
06.00.2119.009 Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 4.000,00   4.000,00
06.00.2119.014 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών,  των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 42.000,00   42.000,00
06.00.2119.018 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 5.000,00   5.000,00
06.00.2119.020 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 15.000,00   15.000,00
06.00.2119.024 Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων 1.500,00   1.500,00
06.00.2211.005 Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) 45.000,00   45.000,00
    3.130.097,19 103.703,11 3.233.800,30

 

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ αύξηση κατά 376.597,07€

ΚΑ 32 συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.356.604,56€.

ΚΑ 85 συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.189.911,30€.

 

Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 32

Λογαριασμός Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2018 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ      ( +/-)
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14.127,21 42.812,84 28.685,63
3212.001 Τέλη και Δικαιώματα Ύδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 141.054,87 140.184,67 -870,20
3212.002 Τέλη και Δικαιώματα Ύδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 119.592,31 119.185,48 -406,83
3212.004 ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού 6.802,50 6.765,00 -37,50
3213.001 Τέλη και Δικαιώματα Άρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων 179.528,93 223.788,64 44.259,71
3213.002 Τέλη και Δικαιώματα Άρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 180.797,11 207.793,49 26.996,38
3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 120.326,31 133.528,82 13.202,51
3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.763,29 1.746,26 -17,03
3216.001 Τέλη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σικυωνίων 3.282,40 3.282,40 0,00
3216.002 Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων  Ν.1828/89 25.440,00 25.440,00 0,00
3216.003 Εισφορά για Αγροτική Οδοποιία ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 13.082,91 13.082,91 0,00
3217.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 55.686,61 144.703,58 89.016,97
3217.002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 47.342,06 82.639,86 35.297,80
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων 428.242,99 426.481,74 -1.761,25
3219.001 Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια  Ταφής) 150.404,37 182.034,59 31.630,22
3219.002 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων 14.146,37 14.055,16 -91,21
3219.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 214.333,62 211.335,87 -2.997,75
3219.004 Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) 73.238,30 83.729,05 10.490,75
3219.005 Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών  Αγορών 13.526,51 17.580,58 4.054,07
3219.011 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 5.600,13 5.540,13 -60,00
3219.012 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 18.363,22 18.357,97 -5,25
3219.014 Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.760,82 1.760,82 0,00
3219.017 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας 9.976,71 11.295,47 1.318,76
3219.019 Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων  Δ.Ε. Στυμφαλίας 67.018,25 67.602,49 584,24
3219.021 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 14.557,77 14.512,56 -45,21
3219.023 Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 24.959,79 24.959,79 0,00
3221.002 Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες  Παραβάσεις 775.483,19 848.609,58 73.126,39
3221.003 Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) 170.949,52 170.258,26 -691,26
3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 739,80 739,80 0,00
3222.002 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων,  λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 70.279,86 95.616,57 25.336,71
3222.005 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 17.599,76 17.180,18 -419,58
  Σύνολο: 2.980.007,49 3.356.604,56 376.597,07

 

Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 8511

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.418.446,69 159.513,25 2.577.959,94
20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 12.352,77 28.685,63 41.038,40
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 311.672,84 75.615,00 387.287,84
45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 151.915,98 31.709,14 183.625,12
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.894.388,28 295.523,02 3.189.911,30
 
Κ.Α. ΠΟΣΟ 32 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2019 ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8511 3.356.604,56 166.693,26 3.189.911,30 2.894.388,28 295.523,02
02.20.8511 42.812,84 1.774,44 41.038,40 12.352,77 28.685,63
02.25.8511 431.582,13 44.294,29 387.287,84 311.672,84 75.615,00
02.45.8511 202.087,28 18.462,16 183.625,12 151.915,98 31.709,14
02.00.8511 2.680.122,31 102.162,37 2.577.959,94 2.418.446,69 159.513,25

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
K.A. Προϋπολογισμός 2019 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 1.902.772,71 103.703,11 2.006.475,82
0313 840,00 0,00 840,00
2111.001 14.253,48 0,00 14.253,48
3211 14.127,21 28.685,63 42.812,84
ΣΥΝΟΛΟ 1.931.993,40 132.388,74 2.064.382,14

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

31-12

ΣΥΝΟΛΟ 2019 Κ. Α. Π.  ΥΠΑΛ. ΟΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ‘19 ΣΥΝΟΛΑ
02.20.6011 302.000,00   302.000,00     0,00  
02.20.6012 2.000,00   2.000,00     0,00  
02.20.6021     0,00 84.000,00 0,00 84.000,00  
02.20.6022     0,00 2.000,00 0,00 2.000,00  
02.20.6041 164.387,50   164.387,50     0,00  
02.20.6042.001 2.000,00   2.000,00     0,00  
02.20.6051.001 15.000,00   15.000,00     0,00  
02.20.6051.003 13.000,00   13.000,00     0,00  
02.20.6051.005 31.000,00   31.000,00     0,00  
02.20.6052.001     0,00 16.500,00 0,00 16.500,00  
02.20.6052.002     0,00 6.000,00 0,00 6.000,00  
02.20.6052.003     0,00 4.500,00 0,00 4.500,00  
02.20.6052.004     0,00 3.500,00 0,00 3.500,00  
02.20.6054.001 47.375,00   47.375,00     0,00  
02.20.6063.001 3.500,00   3.500,00     0,00  
02.20.6063.003 20.000,00   20.000,00     0,00  
02.20.6063.004 8.000,00   8.000,00     0,00  
02.20.6063.005 15.616,10 0,00 15.616,10     0,00  
02.20.6063.006 0,00 0,00 0,00     0,00  
02.20.6063.008 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00  
02.20.6151.001 50.000,00   50.000,00     0,00  
02.20.6211.001 748.342,04 -27.492,48 720.849,56     0,00  
02.20.6252 1.300,00   1.300,00     0,00  
02.20.6253 10.000,00   10.000,00     0,00  
02.20.6262.001 24.800,00 -24.800,00 0,00     0,00  
02.20.6262.002 24.800,00 -24.800,00 0,00     0,00  
02.20.6263.001 100.000,00   100.000,00     0,00  
02.20.6263.003 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00  
02.20.6265.001 4.000,00   4.000,00     0,00  
02.20.6322 5.000,00   5.000,00     0,00  
02.20.6331.001 1.300,00   1.300,00     0,00  
02.20.6422 2.000,00   2.000,00     0,00  
02.20.6633 4.000,00   4.000,00     0,00  
02.20.6635.001 12.000,00   12.000,00     0,00  
02.20.6635.004 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00  
02.20.6641.001 100.000,00   100.000,00   0,00 0,00  
02.20.6691.004     0,00   19.800,00 19.800,00  
02.20.6691.005     0,00   10.400,00 10.400,00  
02.20.6691.007     0,00   10.400,00 10.400,00  
02.20.6721.001 94.600,00   94.600,00   0,00 0,00  
02.20.6721.002 223.836,09   223.836,09   0,00 0,00  
02.20.6721.005 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00  
02.20.7135.001     0,00   5.000,00 5.000,00  
02.20.7135.002     0,00   2.000,00 2.000,00  
02.20.7135.003     0,00   2.000,00 2.000,00  
02.20.7135.012     0,00   280.000,00 280.000,00  
02.20.7325.001     0,00   30.000,00 30.000,00  
02.20.7326.001     0,00   220.000,00 220.000,00  
02.20.8113.002 52.907,13 0,00 52.907,13     0,00  
02.20.8113.010 2.904,60 0,00 2.904,60     0,00  
02.20.8116.005 8.000,00 0,00 8.000,00     0,00  
02.20.8116.010 4.928,52 0,00 4.928,52     0,00  
02.20.8116.030 1.839,24 0,00 1.839,24     0,00  
02.20.8511 12.352,77 28.685,63 41.038,40   0,00 0,00  
ΣΥΝΟΛΟ 2.112.788,99 -48.406,85 2.064.382,14 116.500,00 579.600,00 696.100,00 2.760.482,14

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
K.A. Προϋπολογισμός 2019 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ    
0411 22.000,00   22.000,00
0412 3.500,00   3.500,00
0413 60.000,00   60.000,00
0417.002 400,00   400,00
2119.009 4.000,00   4.000,00
3219 170.562,27 31.525,01 202.087,28
ΣΥΝΟΛΟ 260.462,27 31.525,01 291.987,28

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 31.709,14€  και θα μειωθεί  ο Κ.Α. 45-6262.004  κατά 172,20€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

31-12

ΣΥΝΟΛΟ 2019 ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   ΣΥΝΟΛΑ
02.45.6262.002 24.787,60 0,00 24.787,60 0,00   24.787,60
02.45.6262.003 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00   24.800,00
02.45.6262.004 24.800,00 -172,20 24.972,20 0,00   24.972,20
02.45.6262.005 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
02.45.6271 10.232,84 0,00 10.232,84 0,00   10.232,84
02.45.7326.002 18.200,00   18.200,00 0,00   18.200,00
02.45.8113.001 5.713,92 0,00 5.713,92 0,00   5.713,92
      0,00 0,00   0,00
02.45.8511 151.915,98 31.709,14 183.625,12  0,00   183.625,12
ΣΥΝΟΛΟ 260.450,34 31.536,94 291.987,28 0,00 291.987,28

 

ΑΡΔΕΥΣΗ
K.A. Προϋπολογισμός 2019 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0331.001 35.000,00   35.000,00
0331.002 2.240,00   2.240,00
0331.003 12.800,00   12.800,00
0331.004 7.000,00   7.000,00
0332 9.000,00   9.000,00
2113.001 50.000,00   50.000,00
2113.002 16.000,00   16.000,00
2113.003 0,00   0,00
2113.004 2.000,00   2.000,00
2113.010 40.000,00   40.000,00
3213 360.326,04 71.256,09 431.582,13
ΣΥΝΟΛΟ 534.366,04 71.256,09 605.622,13

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 75.615,00€ και θα μειωθεί ο Κ.Α. 25-6211  κατά 4.358,91€ προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

31-12

ΣΥΝΟΛΟ ‘19 ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
02.25.6041.001 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00   0,00 3.600,00
02.25.6054.001 1.200,00   1.200,00 0,00   0,00 1.200,00
02.25.6117.001 0,00   0,00 0,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00
02.25.6211 205.229,08 -4.358,91 200.870,17 0,00   0,00 200.870,17
02.25.6262.012 0,00   0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.6262.013 0,00   0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.6262.019 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
02.25.6262.020 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
02.25.7135.005     0,00 71.920,00   71.920,00 71.920,00
02.25.7135.006     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.7135.007     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.7135.012     0,00 9.167,25   9.167,25 9.167,25
02.25.7312.001     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.25.7312.002     0,00 9.572,90   9.572,90 9.572,90
02.25.7325.002     0,00 75.249,50   75.249,50 75.249,50
02.25.7336.002     0,00 29.016,00   29.016,00 29.016,00
02.25.8113.001 6.510,00   6.510,00 0,00     6.510,00
02.25.8113.002 6.154,12   6.154,12 0,00     6.154,12
02.25.8511 311.672,84 75.615,00 387.287,84 0,00   0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 534.366,04 71.256,09 605.622,13 294.125,65 9.920,00 304.045,65 909.667,78

 

Αύξηση εσόδων αύξηση της ΟΜΑΔΑ Ι αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ
480.300,18€ 103.703,11€ 376.597,07€

 

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ τίτλος Αρχικό ποσό (+/-) Διαμορφωθέν ποσό
02.00.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», 2.418.446,69€ (+) 159.513,25€ 2.577.959,94€
02.20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» 12.352,77€ (+) 28.685,63€ 41.038,40€
02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» 748.342,04€ (-) 27.492,48€ 720.849,56€
02.20.6262.001 «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» 24.800,00€ (-) 24.800,00€ 0,00€
02.20.6262.002 «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» 24.800,00€ (-) 24.800,00€ 0,00€
02.25.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων» 205.229,08€ (-) 4.358,91€ 200.870,17€
02.25.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» 311.672,84€ (+) 75.615,00€ 387.287,84€
02.45.6262.004 «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ»

 

24.800,00€ (-)172,20€ 24.627,80€
02.45.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» 151.915,98€ (+) 31.709,14€ 183.625,12€

 

Από  την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ, παραμένει αδιάθετο το ποσό των (480.300,18 – 213.899,43) 266.400,75€ για διάθεση .

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΝΕΟ έργο Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

69.155,00€

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ τίτλος  ποσό
02.30.7311.004 «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ»

δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους

69.155,00€ 
02.30.7135.004 «Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – κατόπτρων για ορατότητα οδηγών & πινακίδων ονομασίας & αρίθμησης οδών»,  πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 5.000,00€
02.30.7135.005 «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια)», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 5.000,00€
02.10.7134.002 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου», πίστωση ποσού 14.800,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 14.800,00€
02.00.6111.002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 1.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.500,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 1.500,00€
02.00.6733.002 «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)», πίστωση ποσού 10.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 10.000,00€
02.10.6162.001 «Παροχή υπηρεσιών συντήρηση οπτικών ινών», ποσό  10.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. 10.000,00€ 
02.70.6662.004 «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων», ποσό  2.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. 2.000,00€ 
02.30.6662.007 «Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών χρωματισμών, για συντήρηση εξοπλισμού Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό  10.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. 10.000,00€
02.30.7135.006 «Προμήθεια μαρμάρινων πλακών για την αναγραφή επ’ αυτών των ονομάτων των δωρητών του Δήμου και την εν συνεχεία  τοποθέτησή τους σε Δημοτικά Κτίρια», ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. 1.000,00€ 
02.00.6495.001 «Καταβολή συμβολικού τιμήματος για τη διάθεση προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας, στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού»,  ποσό  175,46€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. 175,46€ 
02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών)», πίστωση ποσού 30.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 49.033.08€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 79.033,08€  προερχόμενη από ιδίους πόρους .

 

30.000,00€
02.10.6278.001 «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 5.000,00€
02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 10.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 34.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 10.000,00€

 

 

 

02.70.6699.002 «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», πίστωση ποσού 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους . 6.000,00€
02.30.7112.001 «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», πίστωση ποσού 86.770,29€  προερχόμενο από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 81.356,14€ (προερχόμενη από ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ έτους 2017 με το ποσό των 31.746,22€ και από  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ έτους 2018 με το ποσό των 49.609,22€),   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 168.126,43€ . 86.770,29€ 

 

 

  1. B. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email