89/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 20-11-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 89 / 2018

 

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί παραχωρήσεως   του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, για τις προπονήσεις ενόψει   των Πανελλήνιων αγώνων τοξοβολίας     και των υπόλοιπων αγώνων της χειμερινής περιόδου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Νοεμβρίου του έτους 2018ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 250/16-11-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                         2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                               3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                4 .- Μ. Μόσχου (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου)

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————————

ΘΕΜΑ    3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, για τις προπονήσεις ενόψει των Πανελλήνιων αγώνων τοξοβολίας   και των υπόλοιπων αγώνων της χειμερινής περιόδου» εξέθεσε ότι:

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ (με έτος ιδρύσεως 1982), μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 54/6-11-2018 αίτησή του, με την οποία μας γνωρίζει πως δραστηριοποιείται στη περιοχή της Κορινθίας, στο άθλημα της τοξοβολίας επί επτά (7) χρόνια, έχοντας κατακτήσει Πανελλήνιες νίκες και συμμετέχοντας στην εθνική ομάδα με αθλητές από το Κιάτο και την ευρύτερη περιοχή, επίσης μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε τον χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τις προπονήσεις ενόψει των Πανελληνίων αγώνων και των υπολοίπων αγώνων της χειμερινής περιόδου. Οι προπονήσεις θα γίνονται Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωϊ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 12466/16-11-2018 έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του Σκοπευτικού Ομίλου   Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ  στην Δ/ντρια του 1ουΓυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα και ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι.

Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ. 12466/16-11-2018    σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ.   764/20-11-2018 σχετικό έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου στο Σκοπευτικό Όμιλο Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ (με έτος ιδρύσεως 1982)με κάποιες προϋποθέσεις που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω γυμναστηρίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 

Α.- Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του   Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Σκοπευτικό Όμιλο Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ (με έτος ιδρύσεως 1982) , για τις ημέρες Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωϊ, ώστε να πραγματοποιούνται η προπονήσεις  του ομίλου, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί  όπως ακριβώς αναγράφεται στην παρούσα απόφαση και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

Τέλος ο χώρος θα πρέπει να παραδίδεται καθαρός μετά το πέρας της χρήσης του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email