88/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   (ως προς την αναφορά, της απόφασης εκτελεστικής Επιτροπής)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   88/2023

Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 23/ 2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

46ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Στο 46ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 23/ 2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,  την αριθ. 23/2023 με ΑΔΑ: Ψ3Ρ5Ω1Θ-ΔΟΧ,  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   5ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

23/2023

  Τροποποίηση π/υ & τεχ. προγράμματος οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/02/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την με αριθμό πρωτοκόλλου 90149/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,  που μας ανακοινώθηκε  η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσού 7.700,00€ για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωσης δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2023, ως αναλύεται στο περιεχόμενο της υπ’αριθμ. 1/2023 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

Α΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023 ΩΣ ΝΕΕΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 

1.– Από Κ.Α. 02.70.7135.016  με   τίτλο   «Προμήθεια φορητών Απινιδωτών»,     ποσού  2.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  2.500,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.8121.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για προμήθεια φορητών Απινιδωτών σύμφωνα με την αρ 29/2022 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας», ποσό  2.500,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-615/2022).

 

2.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6236.002  με   τίτλο   «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 3.699,91 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  3.699,91 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.8113.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με την αριθ. 35/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (21SYMV009782424)», ποσό  3.699,91 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-622/2022).

 

3.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7135.020  με   τίτλο   «Προμήθεια και τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=9.500,00€ + Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019=1.927,33€ + ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=25.772,67€)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 37.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  37.200,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.30.8121.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την αρίθμ. 34/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας (22SYMV011848775)», ποσό  37.200,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-626/2022).

 

4.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6221.001  με   τίτλο   «Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ»  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 4.477,56 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  370,69 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.00.8113.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για Εξόφληση του υπ’ αρίθμ. 403/2022 Τιμολογίου ποσού 370,69 € από συνολικό ποσό Συμβάσεων 13.547,24 € (22SYMV010542571 & 22SYMV010542631) για (Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου για το έτος 2022)», ποσό  370,69 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-636/2022).

 

5.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6264.003  με   τίτλο   «Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 2.294,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.147,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.10.8113.011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για παροχή υπηρεσιών Συντήρησης-Επισκευής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (δημοτικά κτίρια Δήμου Σικυωνίων) σύμφωνα με την αρ 10/2022 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδ.», ποσό  1.147,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-640/2022).

 

6.– Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.007 και β) 02.35.6063.007 με  τίτλο   «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των α) 14.000,00 € και β) 1.000,00 €  αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.993,65€ + 996,59€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

-Στον Κ.Α. 02.20.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  13.993,65 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-641/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.35.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  996,59 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-641/2022).

 

7.– Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.30.6063.007 και β) 02.70.6063.007 με  τίτλο   «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των α) 2.500,00 € και β) 8.500,00€  αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.425,33€ + 8.076,28€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  2.425,33 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-642/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.70.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  8.076,28 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-642/2022).

 

8.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7331.004  με   τίτλο   «Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 103.649,84 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  51.533,69 € προερχόμενο από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

 

Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 1ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου [Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ {21SYMV009263519}»,  ποσό  51.533,69 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-644/2022).

 

9.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6641.003  με   τίτλο   «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»,  ποσού  30.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  5.543,37 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.20.8116.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας», ποσό  5.543,37 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-639/2022).

 

10.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002  με   τίτλο   «Δικαστικά  έξοδα,  αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών»,  ποσού  250.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  68.329,36 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», ποσό  20.459,50 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-639/2022)

 

-Στον  Κ.Α. 02.15.8117.001    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτου στέγασης Υπηρεσιών των πρόσθετων  αρμοδιοτήτων του Δήμου μας στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010-ΕΤΟΥΣ 2022»,  ποσό 4.105,38€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-643/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.»,  ποσό 43.764,48 €  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 68.764,48€ , σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2022 και προγενεστέρων ετών.

 

Β΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΙ  

ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023 ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΕΣ

 

Επειδή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 υπήρχαν πιστώσεις οι οποίες εμφανίζονται ως Νέες  και  ανατέθηκαν – συμβασιοποιήθηκαν, απαιτείται να χαρακτηρισθούν ως συνεχιζόμενες στον προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

 

1.– Ο Κ.Α. 02.00.6073  με  τίτλο  «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023  με το ποσό των 3.000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 372,00€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 488/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 19088/29-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 372,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  βάση της οποία έγινε ΑΠΟΔΕΚΤΉ  η Οικονομική προσφορά  με αρίθμ. πρωτ. 19114/30-11-2022 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Το υπόλοιπο ποσό των (3.000,00  – 372,00) 2.628,00€  με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

2.– Ο Κ.Α. 02.10.6265.013  με  τίτλο  «Αναγόμωση πυροσβεστήρων»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023  με το ποσό των 2000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 1.236,32€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 535/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 20526/19-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 1.236,32€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  βάση της οποία έγινε ΑΠΟΔΕΚΤΉ  η Οικονομική προσφορά  με αρίθμ. πρωτ. 20638/21-12-2022 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Το υπόλοιπο ποσό των (2.000,00  – 1.236,32) 763,68€  με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

3.– Ο Κ.Α. 02.15.6474.010  με  τίτλο  «Περισυλλογή, μεταφορά και εκπαίδευση επιθετικών αδέσποτων ζώων (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=1.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=14.000,00€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 15.000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 14.000,00€, σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21227/29-12-2022 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς,  την αρίθμ. 7/2023 και με αρίθμ. πρωτ. 554/13-01-2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 14.000,00€  προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=1.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=13.000,00€, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 790/18-01-2023 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (23SYMV011999598).

Το υπόλοιπο ποσό των (15.000,00 – 14.000,00) 1.000,00€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

4.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.018  με  τίτλο  «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 70.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

5.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.019  με  τίτλο  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 50.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

6.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.022  με  τίτλο  «Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 70.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

7.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.026  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21214/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 557/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21133/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

8.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.028  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21216/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 560/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21130/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

9.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.030  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21212/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 558/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21132/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

10.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.031  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 113.356,32€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 340.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21218/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 559/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21131/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 340.000,00€ .

 

11.– Ο Κ.Α. 02.70.7135.025  με  τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=2.200,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=35.000,00€»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 37.200,00€ ,  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 37.200,00€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 383/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21056/28-12-2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας ποσού 37.200,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των 2.200,00€ και από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 με το ποσό των 35.000,00€, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 21235/29-12-2022  σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (22SYMV011926057).

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • την αριθ. 1/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 80/2023

           απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΧΜΧΩ1Θ-ΥΗ8 ,

 • τα παραπάνω αναφερθέντα  , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την αριθ.23/2023 με ΑΔΑ: Ψ3Ρ5Ω1Θ-ΔΟΧ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023», όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως

και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 88/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email