88/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  88/2020

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 13/2018 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)», της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων» .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα  Γ’ (Προ ημερήσιας Διάταξης)     

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Γ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 13/2018 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ), της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Κιάτο: 14/05/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Κώδικας : 20 200    
Πληροφορίες : Τιμολέων   Χασιώτης    
Τηλέφωνο : 27423-60107    
Fax : 27420-23562    
Email : d-sikyon@otenet.gr    

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 13/2018 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)», της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την   υπ’ αριθμ. 13/2018  μελέτη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)», προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (322.580,65€ + 77.419,35€),  την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά σε εργασίες συντήρησης-βελτίωσης    στα τμήματα του οδικού δικτύου από Χούνη προς Κλημέντι – Καίσαρι και από Χούνη προς Κλημέντι – Βελίνα.
  2. Το άρθρο  4 παρ. 2 του  Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)», μετά των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (322.580,65€ + 77.419,35€),  όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Δήμου Σικυωνίων

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.4555 / 2018 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.  Εγκρίνει, την αριθμ. 13/2018 μελέτη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 & Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)», μετά των τευχών δημοπράτησής της,  προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (322.580,65€ + 77.419,35€),  όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 88/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email