88/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

Αρ. Απόφασης 88/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

20ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής,  το από 11/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 11/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 ως κάτωθι:

Μείωση έργου

από 91.196,27€

σε    84.748,27€

Κ.Α. 02.70.7331.003

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=22.046,27€)+

(ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=69.150,00€)

   84.748,27€

 

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α. 02.70.7331.003 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»,  ποσού  91.196,27€ προερχόμενη από

-ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 22.046,27€

-ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00

μειώνουμε κατά  6.448,00€  προερχόμενη από

-ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 84.748,27€ προερχόμενο από

-ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό 15.598,27€

-ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€

 

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

6.448,00€

Στον Κ.Α. 02.70.7135.007 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα εργαστηρίων του Σχολικού Συγκροτήματος του 1ου  ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ»,   πίστωση  ποσού 6.448,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ .

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email