88/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                               

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 8ης/19.03.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 88/2019

Περίληψη : Αποδοχή ποσού 97.418,40€ για οικονομική ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29/09/2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019  και ώρα 20:00’ μμ, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3224/19.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.  Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα 8. Μυττάς Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός  Παύλος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Μπακόλιας Παναγιώτης
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Πανάγου Αθανάσιος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος  2.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  3.Κελλάρης Βασίλειος 4.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:  ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.  Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
αποχώρηση: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 2ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος υπενθύμισε στο  Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 στη ΔΕ Σικυωνίων  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή ποσού 97.418,40€ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29ης/09/2018 στη ΔΕ Σικυωνίων» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 12979/25.02.2019 (ΩΛΝΟ465ΧΘ7-ΕΙΩ) δέσμευση πίστωσης καθώς και την 19493/18.03.2019 (6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ) επιχορήγηση του Δήμου μας, αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • την 12979/25.02.2019 (ΩΛΝΟ465ΧΘ7-ΕΙΩ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΕΣ
  • την 19493/18.03.2019 (6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ) απόφαση επιχορήγησης του ΥΠΕΣ
  • το ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ Α’ 149) και την Π2/οικ. 2673/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1185)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1.ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 στη ΔΕ Σικυωνίων.

 

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου, ο οποίος ψήφησε λευκό

Αποδέχεται το ποσό των 97.418,40€  που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΥΠΕΣ αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (αντικατάσταση οικοσκευής) σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

 

 

Σημείωση: Oι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων, οφείλουν να εγγράψουν στον προϋπολογισμό του Δήμου το ανωτέρω ποσό, να συντάξουν τα απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό κόστος που θα αποδοθεί ανά δικαιούχο και ανά κατηγορία. Τυχόν αδιάθετο ποσό  θα επιστραφεί στον Κρατικό προϋπολογισμό εντός του οικονομικού έτους 2019.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  88/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.03.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email