88/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 20-11-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 88 / 2018

 

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί παραχωρήσεως   αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, για την στέγαση της δομής του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Νοεμβρίου του έτους 2018ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 250/16-11-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                               3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                4 .- Μ. Μόσχου (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου)

5.- Δ. Ασβεστόπουλος        «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————————

ΘΕΜΑ    2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, για την στέγαση της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου» εξέθεσε ότι:

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το από 23-10-2018 έγγραφό του, με το οποίο μας ζητεί, να εγκρίνουμε τη στέγαση της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, (Σχολικό έτος 2018-2019), στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δεδομένου ότι το σχολείο αυτό, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές καθηγητές, μέλη της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου μας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 228/16-11-2018 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του ως άνω Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εν λόγω παραχώρηση, ακολούθως η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 765/19-11-2018 σχετικό έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις   περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο που αναφέρεται παραπάνω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, προκειμένου να λειτουργήσει η δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά (Σχολικό έτος 2018-2019) δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email