87/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      ορθή επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   87/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 200/2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών .

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                         10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
           ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. Νανοπουλος Βασιλειος 2. Μπακόλιας Παναγιώτης 3. Σώκος Δημήτριος
4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Γο Θέμα  (  Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Στο Γ’  θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 200/2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ενημέρωσε τα μέλη για το έκτακτο και κατεπείγον  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 200/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

15η/7 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

200/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 7η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8362/6.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 670/3.6.22 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού που ακολουθεί,

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει νέο αίτημα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 42119/15-07-2020. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης. Προτείνεται ο Δήμος μας να προχωρήσει στην πρόσληψη 1 ανέργου – ωφελούμενου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου

καθώς κρίνετε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το από 02/06/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας, προκειμένου να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη των αποδοχών, όπως υπολογίστηκαν στο από 02/06/2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείο Μισθοδοσίας, βάσει του ΦΕΚ 2855/Β’/13-07-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114 όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή του Δήμου Σικυωνίων στον ΟΑΕΔ νέου αιτήματος  χρηματοδότησης για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020 , για την πρόσληψη  (1) άνεργου ειδικότητας ΠΕ-υπάλληλο γραφείου, πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος.

Δ. Τροποποιεί ως κάτωθι τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους 2022, για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών .

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                            Κ.Α. 06.00.4319.004 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων» ποσό  9.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση και το μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων το ποσό των (9.000,00 + 8.043,88) 17.043,88€ και συγκεκριμένα:

 

 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Στον Κ.Α. 02.10.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 13.704,00€  προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.10.6054.003 με τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.339,88€  προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.

 

Ε. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

 

ΣΤ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 7.6.2022

ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

  1. Θ εωρεί, το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του Ν.4555/2018,

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

2.Εγκρίνει,την αριθ. 200/2022  σε ορθή επανάληψη  απόφαση με   ΑΔΑ:  Ω242Ω1Θ-ΨΒΞ  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων  και συγκεκριμένα την παράγραφο Δ’   «Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  όπως  αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό   της παρούσας,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα  απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 87/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email