87/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 7ης/31-05-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια περιφοράς) .

Αρ. Απόφασης:  87/2021

 

Περίληψη: Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιδ Νόμου 3852/2010).

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 15:30  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5306/31-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17.Γκούμας Σταμάτιος 18.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Συριάνος Κων/νος                          22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος.
25.Μπακόλιας Παναγιώτης   26.Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  3ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιδ Νόμου 3852/2010)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  ενημέρωσε το σώμα για το έκτακτο και κατεπέιγον της συνεδρίασης  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την αριθ. 130/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Δ/κου  Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης αναστολής των ΣΙΔΕΡΗ Αντωνίου & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νου.
  2. Την από 27-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ο

Κατά το εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό είχε τροποποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4690/2020 περί  «Κύρωσης: α)της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλων διατάξεων»  οριζόταν ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή (…) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους (…).»

 

Ακολούθως, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4735/2020 περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμισης οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεων για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων διατάξεων» η προπαρατεθείσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε ως εξής: « (…)Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).»

 

Τέλος με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4795/2021 (Α΄62) αντικαθίσταται η περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και θεσπίζεται εκ νέου η αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ΟΤΑ α΄ βαθμού να αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής ενός δήμου και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του, να ανατίθεται σε δικηγόρο ο χειρισμός μεμονωμένων εξώδικων ή δικαστικών υποθέσεών του που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η καταβολή ειδικής αμοιβής, κατά παρέκκλιση των ελάχιστων νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων, η οποία καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια.

Τόσο όμως η απόφαση για την ανάθεση της εντολής όσο και αυτή για τον καθορισμό της ειδικής αμοιβής είναι απαραίτητο να προηγούνται της εκτέλεσής της και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίζονται, κατά τρόπο ειδικό και σαφή, οι συγκεκριμένες υποθέσεις και τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενό της και να προλαμβάνεται η δημιουργία μελλοντικών αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου.

 

Με την υπ’ αρίθμ. 130/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η Σοφία Παπαδοπούλου , «προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της από 11-03-2021 και με αρ. κατ. ΑΝΜ16/11-3-2021 αίτησης αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, με την οποία ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της 413/2021 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της  ΑΕΠΠ και η αρίθμ. 398/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, για τους λόγους που αναφέρουν σ’ αυτήν» .

 

Η εν λόγω αίτηση προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, κατά τη δικάσιμο της 11-05-2021 και κατόπιν αναβολής κατά τη διάσιμο της 01-06-2021.

 

Εφόσον η παρούσα υπόθεση, έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και  εμπειρία, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αποφανθεί για τον καθορισμό της αμοιβή της σύμφωνα με την από 24-05-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 5044/24-05-2021 επιστολή  της πληρεξούσιας δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 520,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο (645,42€).

 

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης  προηγείται υποχρεωτικά -κατά κανόνα- όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Συνεπώς, σε περίπτωση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο, η συμφωνημένη αμοιβή του οποίου καθορίζεται απαραιτήτως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 90/2018, 255/2017, 204/2017), η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από το δήμαρχο πριν από την απόφαση του συμβουλίου, λαμβάνοντας αναγκαστικά υπόψη το κατ’ εκτίμηση ύψος δαπάνης.

 

Κιάτο   27  Μαΐου    2021

                               Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος       

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Συνημμένα:  Η  αρίθμ.  274/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αρίθμ. πρωτ. 5215/27-05-2021 ποσού 645,42€ (ΑΔΑ: 6ΤΠΨΩ1Θ-ΥΝΩ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

Α. Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.Καθορίζει,το ποσό των 645,42€ ως αμοιβή της πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Σοφίας Παπαδοπούλου,  για την παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της από 11-03-2021 και με αρ. κατ. ΑΝΜ16/11-3-2021 αίτησης αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, σύμφωνα  με την αριθ. 130/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής,

 

Γ.  Η δαπάνη  θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.006 η οποία είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο:  «Αμοιβές Νομικών έτους 2021» .

 

Γ. Η πληρωμή του εν λόγω Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 87/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email