87/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  87/2020

Περίληψη: Επί αιτήματος Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης περί, Καθορισμού ποσού οφειλής  λόγω ρυμοτόμησης ακινήτου της . 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα  Β’ (Προ ημερήσιας Διάταξης)   

 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Επί αιτήματος Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης περί,  καθορισμού ποσού οφειλής  λόγω ρυμοτόμησης ακινήτου της»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αριθ. πρωτ. 2214/6-3-2020 αίτημα της κ. Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης .

 

Β. Την από 30-4-2020  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ 27423-60104

Fax  27420-23562

                Κιάτο, 30/04/2020

 

 

Προς:

1.       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.       Οικονομική Επιτροπή

3.      Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Θέμα: «Εισήγηση για τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης»

Σχετ: η υπ’ αρ. 2214/06.03.2020 αίτηση κας Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης

 

Με το ανωτέρω σχετικό, η αιτούσα ζητά τον προσδιορισμό του ποσού που οφείλει στο δήμο Σικυωνίων λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου της, που βρίσκεται επί της οδού Παπαβασιλείου αρ. 28 στη Νεάπολη Κιάτου, προκειμένου να προχωρήσει σε μεταβίβαση.

Το Πολεοδομικό Σχέδιο τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας 4 «Συνοικισμός Νεάπολης» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Ν. Κορινθίας) εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 17593/05-05-2003 απόφαση υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 684/Δ’/03-07-2003). Η Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. Νεάπολης κυρώθηκε ακολούθως με την υπ’ αρ. 11818/12-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο Ο.Τ. 143Α, με Κωδικό Κτηματογράφησης 022901 και περιήλθε εξ ολοκλήρου στην αιτούσα με την υπ’ αρ. 17226/1965 πράξη του συμβολαιογράφου Πειραιώς Πέτρου Ρηγάδη και με την 23436/1981 Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Κων. Μεντζέλου.

Σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής, το εν λόγω ακίνητο οφείλει μεταξύ άλλων στο Δήμο Σικυωνίων εισφορά σε χρήμα.  Με την υπ’ αρ. 53347/1132/16.04.2020 διορθωτική πράξη εφαρμογής, στον  πίνακα πράξης εφαρμογής διορθώθηκε το όνομα ιδιοκτήτη και εμφανίζεται πλέον ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου η ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ συζ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΡΕΛΗ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% και οφειλή εισφοράς σε χρήμα 47,07 τ.μ. Σύμφωνα με την δήλωση ιδιοκτησίας που έχει υποβάλλει, η κα Καρέλη – Κατσουλοπούλου δεν διαθέτει άλλα ακίνητα στην Π.Ε. Νεάπολης.

Σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 3 του ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας όπως διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Με βάση τους πίνακες τιμών των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών η αξία για το Ο.Τ. 143Α ισούται με 191,00 €/τ.μ.

Η παρούσα εισήγηση αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες.

 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Γ. Την αριθ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ακολουθεί :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  11  –  05  –   2020

 

Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ  «Εισήγηση  για τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης  της κας Καρέλη –

Κατσουλοπούλου  Ελένης.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    11ην  Μαϊου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σώκου  Δημητρίου (Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3473/7-5–2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Δημήτριος  Σώκος     (Αντιπρόεδρος)                            1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χρέη  Προέδρου στην παρούσα συνεδρίαση θα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος και νυν Αντιδήμαρχος,  λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου).

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Εισήγηση  για τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης  της κας Καρέλη – Κατσουλοπούλου  Ελένης» ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 30-04-2020  εισήγηση της κ. Καρέλη – Κατσουλοπούλου  Ελένης, σχετικά με την με τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου της, που βρίσκεται επί της οδού Παπαβασιλείου αρ. 28  στη Νεάπολη Κιάτου,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 30-04-2020  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει   για την   Κατσουλοπούλου  Ελένη  του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής συζ. Αλεξίου Καρέλη, με βάση τους πίνακες  τιμών  των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών η αξία για το Ο.Τ. 143Α  ισούται με   191,00€/τ.μ.  ,και  η  οφειλή εισφοράς σε χρήμα είναι 47,07 τ.μ. σύμφωνα με την δήλωση ιδιοκτησίας που έχει υποβάλλει η ανωτέρω.

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον αντιπρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο  Δημήτριο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     7 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-05-2020

Ο    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Δ. Την αριθ . 113/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ακολουθεί :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

 Αρ. Απόφασης

113/2020

  Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΑΡΕΛΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την                              υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών   συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΑΡΕΛΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του συμβουλίου το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την §1 του άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την σχετική γνωμοδότηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, λόγω του ότι επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019
 • το με αριθ. πρωτ. 2214/6-3-2020 αίτημα της κ. Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης
 • την από 30-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • την αριθ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. , – και
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.4555 / 2018 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.   Το αίτημα της κ. Καρέλη – Κατσουλοπούλου Ελένης,  περί προσδιορισμού του ποσού οφειλής της προς το Δήμο Σικυωνίων λόγω ρυμοτόμησης ακινήτου Ιδιοκτησίας της,  ευρισκόμενο  στην Πολεοδομική Ενότητα Νεάπολης Κιάτου, να ικανοποιηθεί ταυτοχρόνως με τις λοιπές ιδιοκτησίες, εφόσον  ο Δήμος έχει ήδη,  δρομολογήσει την διαδικασία ανάθεσης του υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα της εν λόγω Πολεοδομικής ενότητας .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 87/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email