87/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                               

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 8ης/19.03.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 87/2019

Περίληψη : Έγκριση της 46/2019 απόφασης ΟΕ με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ Στυμφαλίας & Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019  και ώρα 20:00’ μμ, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3224/19.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.  Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα 8. Μυττάς Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός  Παύλος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Μπακόλιας Παναγιώτης
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Πανάγου Αθανάσιος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος  2.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  3.Κελλάρης Βασίλειος 4.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:  ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.  Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
αποχώρηση: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 1ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ Στυμφαλίας & Φενεού  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της 46/2019 απόφασης ΟΕ με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ Στυμφαλίας & Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους σύμφωνα με το από 19/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας όπως περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • την 1950/12.03.2019 (ΨΗ8346ΜΚ6Π-ΥΣ9) απόφαση Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
  • το από 19/03/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • την 46/2019 (7ΧΖ4Ω1Θ-ΑΧΣ) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

 

1.ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποχέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ Στυμφαλίας & Φενεού  .

 

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου, ο οποίος ψήφησε λευκό

2.1 Εγκρίνει ως έχει την 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ Στυμφαλίας & Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

2.2 Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

έργου

Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                 

από  ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=    1.266,23€ +

από  ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=         7.917,34€ +

από  ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ= 1.640,43€ +

από  ΣΑΤΑ 2012=                     27.965,17€

€   38.789,17
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

έργου

Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                    

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 10.185,90€+

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 82.203,35€

€    92.389,25
ΜΕΙΩΣΗ

από 109.304,58 σε     91.683,00

 

 

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός                      

(Από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018}=            91.683,00€ +

από ΣΑΤΑ 2012 =                                        358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                             115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                     1.819,86€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=     15.046,42€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=          282,30€

Μείωση ποσού έργου κατά 17.621,58€  προερχόμενο

από ΣΑΤΑ 2012 =                                        358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                             115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                     1.819,86€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=     15.046,42€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=          282,30€

Διαμορφώνοντας τη χρηματοδότηση του έργου σε 91.683,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018

€    91.683,00

 

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1 Από Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσού  38.789,17€  προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-        1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-             7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-       1.640,43€

ΣΑΤΑ 2012-                          27.965,17€

μειώνουμε κατά  38.789,17€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

38.789,17 + 92.389,25 + 17.621,58 =  148.800,00€

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6662.005 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό   74.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των  74.400,00€  .

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  του  άρθρου 72  παρ.  1δ  του Ν. 3852/2010

2 Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού  92.389,25€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 2014-            10.185,90€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.2015- 82.203,35€  μειώνουμε κατά  92.389,25 €  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

3 Από Κ.Α. 02.30.7324.004 με τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», ποσού  109.304,58 € προερχόμενη από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} –             91.683,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-      282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ  2014-  15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-     1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-       115,00€

ΣΑΤΑ 2012-                                   358,00€

μειώνουμε κατά  17.621,58€   προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-        282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-   15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-    1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-       115,00€

ΣΑΤΑ 2012-                                    358,00€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 91.683,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}.

1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6662.006 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,   ποσό   74.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-                    1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-                        7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-                  1.640,43€

ΣΑΤΑ 2012-                                     28.323,17€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-         8.085,65€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-       25.232,32€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-         1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-             115,00€

 

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  του  άρθρου 72  παρ.  1δ  του Ν. 3852/2010

 

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  87/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.03.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email