87/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 87/2018

Περίληψη :

Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27η Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3063/23.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. . Μπούρης Ευάγγελος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.     14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Γεώργας Χρήστος
17. Κελλάρης Βασίλειος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19 Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. .Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Χρυσικός   Παύλος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος 6. .Ζάρκος Δημήτριος 7. Σπανός Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
       
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
       
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17.Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 19. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού 21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)   .
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ

Μπακόλιας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ο θέματος Η.Δ

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. Πρωτ. 1804/22-2-2018 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών στο οποίο αναφέρεται η αναγκαιότητα δημιουργίας πλατείας δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι κάτοικοι και τα παιδιά της εν λόγω Τοπική Κοινότητα στερούνται τέτοιου κοινόχρηστου χώρου, για το λόγω αυτό προτείνει την απόκτηση από τον Δήμο Σικυωνίων ακινήτου 500 τ.μ. περίπου ιδιοκτησίας κληρονόμων Φίλη Δημητρίου και λοιπών, το οποίο είναι το μόνο διαθέσιμο και κατάλληλο για το σκοπό αυτό .

Β. Toαπό 14-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας για αγορά ακινήτου το οποίο έχει ως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ

     Σήμερα την14η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

  1. Χρυσικός Παύλος Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
  2. Σκούπας Απόστολος Πρόεδρος Τ.Κ. Μποζικών ως μέλος,
  3. Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 03/10-01-2018       Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 482/14-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την καταλληλότητα & την εκτίμηση ακινήτων, και καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε για την καταλληλότητα του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε το ακίνητο στην Τ.Κ. Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων, και αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας, τις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του ΠΔ 270/81,τα άρθρα 186,191,201 του 3463/2006, το ότι το οικόπεδο έχει εμβαδόν 677,39 τμ, ότι βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων.

Το ακίνητο φέρεται να ανήκει στους: α)Δημήτριο Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής, β)κληρονόμους Κωνσταντίνου Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής και γ)Μαρίνα σύζυγο Πλούταρχου Μπόγρη.

     Η Επιτροπή Καταλληλότητας, θεωρεί ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο & διαθέσιμο λόγω της θέσης του και της έκτασης του, για να γίνει ανάπλαση του χώρου για την δημιουργία πλατείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους και τα παιδιά..

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή :

Η   Επιτροπή

     Χρυσικός Παύλος

                                                                                      Σκούπας Απόστολος

                                                                                       Στούκας Νικόλαος

Γ. Την αριθ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 23-02-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης:   3 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ  «Περί απόκτησης ακινήτου για τις ανάγκες δημιουργίας Πλατείας στην Τ. Κ. Μποζικών.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1885/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                                                Ουδείς

2.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                            

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

5.- Ιωάννης         Μυττάς                (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός             Μέλος)

7.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η πρόεδρος εξέθεσε πως η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

   Ακολούθως η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί απόκτησης ακινήτου για τις ανάγκες δημιουργίας Πλατείας στην Τ. Κ. Μποζικών.» ανέφερε τα εξής:

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών κ. Σκούπας Απόστολος, μας απέστειλε την από 13-2-2018 πρότασή του και μας γνωρίζει: «… Ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία πλατείας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος χώρος προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους αλλά και από τα παιδιά.

   Για το λόγο αυτό προτείνω την αγορά οικοπέδου έκτασης πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων περίπου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Φίλη Δημητρίου κ.λ.π προκειμένου να κατασκευαστεί πλατεία.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει άλλο οικόπεδο στην γύρω περιοχή για την συγκεκριμένη χρήση, είναι το μόνο κατάλληλο και διαθέσιμο για τον ανωτέρω σκοπό.

Η πρόταση έγινε ύστερα από συνέλευση που έγινε με τους κατοίκους του χωριού, στην οποία υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με γνώμονα πάντα τις πραγματικές ανάγκες…»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Την από 13-2-2018 πρόταση του κ. Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών κ. Σκούπα Απόστολου.

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

   1.-   Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά   για την δημιουργία Πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος χώρος προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους αλλά και από τα παιδιά   του χωριού και

   2.- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-02- 2018

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κελλάρη   Ιωάννα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. Πρωτ. 1804/22-2-2018 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών ,
  • το από 14-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας.
  • την αριθ. 3/2017 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής – και
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Mε την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών κ. Σκούπα Απόστολου

1. Διαπιστώνει, την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, η δημιουργία της οποίας θα συντελέσει στην αναβάθμιση της η ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ανάπλαση και ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας .

2. Εγκρίνει , το από 14-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών εμβαδού 677,39 τμ, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων, ιδιοκτησίας: α)Δημήτριο Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής, β)κληρονόμους Κωνσταντίνου Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής και γ)Μαρίνα σύζυγο Πλούταρχου Μπόγρη.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο οικόπεδο στην γύρω περιοχή καθιστά το εν λόγω ακίνητο ως το μόνο κατάλληλο λόγω της θέσης του και της έκτασής του, για την ανάπλαση και δημιουργία πλατείας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 87/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email