87/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  16  / 20-11-2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   87  / 2018

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Νοεμβρίου του έτους  2018  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 250/16-11-2018   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                       1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α.  Λούτα                         «                                                 4 .- Μ. Μόσχου  (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου)

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.
—————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    1ον

      Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες»  εξέθεσε ότι:

Με την έναρξη της  νέας  Σχολικής  περιόδου 2018-2019,  και προκειμένου η Σχολική Επιτροπή  να προβεί  σε  προμήθεια  διαφόρων  υλικών  με καλώδια και ασύρματα μικροφωνικών  χειρός, πυκνωτικό μικρόφωνο, καλώδιο μικροφώνου. Καλώδιο οργάνου,  καλώδιο ΑC, καλώδιο LINE MINI, καλώδιο LINE XLR,   για  ενίσχυση  των καλωδιώσεων σε όλα τα Σχολεία  της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  πρέπει με απόφασή μας  να  διαθέσουμε πίστωση ποσού (663,24) ευρώ   όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε προμήθεια των ανωτέρω  υλικών,   όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

   Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

 Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών.
  6. Tην  Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  πίστωσης   για   προμήθεια  υλικών,  που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  ΚΑΙ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια διαφόρων  υλικών  με καλώδια και ασύρματα μικροφωνικών  χειρός, πυκνωτικό μικρόφωνο, καλώδιο μικροφώνου, καλώδιο οργάνου,  καλώδιο ΑC, καλώδιο LINE MINI, καλώδιο LINE XLR,  κ.λ.π. 663,24

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  της εν λόγω  προμήθειας   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  87 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  21-11-2018

Print Friendly, PDF & Email