86/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 86/2022

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης
1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/03/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ»,
4. Τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1o Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως έργου, με Ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» και
5. Το αριθ. 3/8-3-2022 (θέμα 10ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 39.500,00€ (με ΦΠΑ)

Ο Αν.Προϊστάμενος
Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων
& Συγκοινωνιών
Κατσιμπούλας Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 39.500,00€ (με ΦΠΑ)
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email