86/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   86/2022

Περίληψη: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων .

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                         10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                           14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Νανοπουλος Βασιλειος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Β’  Θέμα  (  Προ Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο Β΄ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ενημέρωσε τα μέλη για το έκτακτο και κατεπείγον  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. ΥΣ.605/

26-5-2022 εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΡΟΣ :  1. κ.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Οικονομική Επιτροπή

 

 

Κοινοποίηση:1.κ Δήμαρχο Σικυωνίων

2.κ. Αντιδ/ρχο Διοικητικών Υπηρεσιών

 1.                                                                                κ. Αντιδ/ρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων.

 

Σύμφωνα με την απόφαση 2/8-4-2022 του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαύκας και του από 13-4-2022 εγγράφου πρότασης του Προέδρου της Κοινότητας Καστανέας και δεδομένου ότι επίκειται η έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανωτέρω  Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Με το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007 η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 28.3/15-4-1957 (ΦΕΚ 60/Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει. Το ανωτέρω άρθρο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις τους Ν. 3812/2009, επανήλθε όμως σε ισχύ με την δημοσίευση του Ν. 3966/2011 (άρθρο 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις») για να καταργηθεί εκ νέου με το άρθρο 9 του Ν. 4057/2012 και να επανέλθει σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. Επομένως οι υδρονομείς δεν υπόκεινται στην διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και η  πρόσληψή τους γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994 ή του ν.4765/2021. Έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 86 του Ν. 4635/2019 εξακολουθεί η εξαίρεση της διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 .Η επέκταση της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. Ως εκ τούτου για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται α) η αρδευτικής περίοδος, β) οι κοινότητες που πρόκειται να αρδευτούν και γ) ο αριθμός των υδρονομέων που πρόκειται να προσληφθούν (με την επισήμανση εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση). Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτ.δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021.

 Η μισθοδοσία των υδρονομέων υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Ύστερα από μελέτη των αναγκών άρδευσης στις κοινότητες κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ως εξής :

 

 

Κοινότητες Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

 

Λαύκας – Καστανέας

1 8-06-2022/15-10-2022 πλήρης

 

Για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων για τις αποδοχές-εισφορές του προσωπικού που θα προσληφθεί θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Σικυωνίων .

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

 1. Θ εωρεί, το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του Ν.4555/2018,

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 1. Καθορίζει, την αρδευτική περίοδο του έτους 2022,ως κάτωθι :

 

Κοινότητα Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου
Καστανέας 08-06-2022  / 15-10-2022
Λαύκας 08-06-2022  / 15-10-2022

 

 1. Εγκρίνει, την πρόσληψη ενός (1) Υδρονομέα για την υπηρεσία άρδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως κάτωθι :

 

Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής

Περιόδου

Είδος

Απασχόλησης

Λαύκας – Καστανέας  1 08-06-2022  / 15-10-2022 πλήρης

 

 1. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

 

 1. Η δαπάνη μισθοδοσία θα βαρύνει τις ακόλουθες πιστώσεις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων:

 

Κ.Α.25-6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης»  3.600,00€
Κ.Α.25-6054.001  «ΕΦΚΑ-Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 1.200,00€

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 86/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email