86/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 86/2021   4ο θέμα  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 07/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 06/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως κάτωθι:

 

02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

-Μείωση ποσού-

από 100.322,40€

σε 54.142,80€

02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

-Μείωση ποσού-

από 105.715,26€

σε 56.947,97€

02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€ και Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019   =  36.000,00€

*****************

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=                  100.000,00€ και

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019= 19.647,28€

-Μείωση ποσού-

 

από 136.000,00€

σε 119.647,28€

 

02.64.7331.004

 

Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  =105.626,71€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ έτους 2019              =  16.352,72€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ                                 =  29.016,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Από Αποθεματικό)=  22.411,64€

-ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019                                             =  12.592,93€

-Νέο έργο-

186.000,00€

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός 1]Από Κ.Α. 02.64.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών», ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 179,82€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.620,18€ Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (179,82 + 10.500,00 + 46.179,60  + 48.767,29 + 16.352,72 + 29.016,00 + 12.592,93)  163.588,36 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του (26.444,32 + 163.588,36) = 190.032,68€.

 

2]Από Κ.Α. 02.64.7331.003 με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ», ποσού  50.000,00 € προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 10.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 39.500,00€ Από το ενισχυμένο Αποθεματικό μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 186.000,00€

 

 

 

3]Από Κ.Α. 02.64.7323.003 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)», ποσού  100.322,40€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 46.179,60€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.142,80€. Στον Κ.Α. 02.64.7331.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}»,  ποσό  186.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001- με το ποσό των 105.626,71€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 με το ποσό των 16.352,72€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των  29.016,00€ ,  από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 με το ποσό των 12.592,93€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Από Αποθεματικό {02.90.9111} σύμφωνα με την αρίθμ. 32/23-02-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔΓΖΩ1Θ-9ΚΠ η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ.41118/01-04-2021Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  ΑΔΑ: 6ΡΚΤΟΡ1Φ-ΦΜΨ) με το ποσό των  22.411,64€

 

4]Από Κ.Α. 02.64.7323.004 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού  105.715,26 € προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 48.767,29€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 56.947,97€.
5]Από Κ.Α. 02.64.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»,  ποσού  136.000,00€ προερχόμενο από

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-100.000,00€

-Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – ΥΠΕΣ 2019 με το ποσό των 36.000,00€

μειώνουμε κατά 16.352,72€ προερχόμενο από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 119.647,28€ προερχόμενο από

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  με το ποσό των 100.000,00€ και από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 με το ποσό των 19.647,28€.

6]Από Κ.Α. 02.25.7336.003 «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ), ποσού  29.016,00€ προερχόμενο από Τέλος ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κατηγορίας Δ΄, μειώνουμε κατά 29.016,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
7]Από Κ.Α. 02.30.6661.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» » η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) , ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ μειώνουμε κατά 12.592,93€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.207,07 €.

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email