86/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 7ης/31-05-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια περιφοράς) .

Αρ. Απόφασης:  86/2021

 

Περίληψη: Αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2021-2022».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 15:30  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5306/31-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17.Γκούμας Σταμάτιος 18.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Συριάνος Κων/νος                           22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος.
25.Μπακόλιας Παναγιώτης   26.Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  2ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2021-2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  ενημέρωσε το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/5/2021 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          Κιάτο 25 Μαΐου 2021

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                       Αρ. Πρωτ. : ΔΥ

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                       

Παιδείας & Πολιτισμού                                            

                                                                                    ΠΡΟΣ:  1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2021-2022.

 

Σχετ.:     1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 126614/29-3-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

                    Αθλητισμού (επισυνάπτεται)

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 Απόφαση

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020

 1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/174416/5642/562/337/15-6-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Άθλησης για Όλους του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού

 1. Η αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠ αυτών, εφόσον επιθυμούν να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά.

Με το (2) σχετικό έχει καθοριστεί το νέο Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Με το (3) σχετικό ο Δήμος Σικυωνίων έχει εγγραφεί επιτυχώς στον πίνακα πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος μας καλείται να υποβάλει άμεσα αίτημα για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθεί στα προγράμματα 2021-2022.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.
 2. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που αιτείται ο φορέας να συμπεριληφθούν στην προς έκδοση ΚΥΑ και παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχει προϋπολογιστεί η ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των ΠΦΑ για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2021-2022.

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας έχει εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με πρόσληψη ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από το αντίτιμο συμμετοχής (10 ευρώ μηνιαίως).

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                             Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                                 Θεόδωρος Ασημακόπουλος

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                 ΠΕ1 Διοικητικού

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                    

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

Α. Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου  Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2021- 2022  προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση,  Άθληση για Όλους.

 

Γ.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με  τις  διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα  καταβολής αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.

 

  Δ.   Ο ρ ί ζ ε ι,  ως Υπεύθυνο του προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Ζάρκο Δημήτριο,  για  θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο  κ. Όλγα  Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 86/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email