52/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 52/2018

Περίληψη : Μετάβαση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του Δήμου Σικυωνίων στην Γερμανία.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                 Θέμα Δ’       

(προ ημερήσιας διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Δθέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μετάβαση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του Δήμου Σικυωνίων στην Γερμανία»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 27-2-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών και η οποία ακολουθεί:

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ  
Μετάβαση του Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Γερμανία.

**************************************

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006 «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα», οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

         Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης), θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (άρθρο 4 Ν. 4336/2015).

         Με αφορμή το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήματος στο ΥΠ. ΕΣ. την 30-04-2018, πρόταση του Προέδρου είναι να μεταβεί ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Στουτγκάρδη προκειμένου να επισκεφθούν αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Έργου για την ανανέωση του εξοπλισμού του Δήμου το διάστημα από 15 Απριλίου έως και 19 Απριλίου, με ημερομηνία επιστροφής την 20η Απριλίου 2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων & Ιωάννης Π. Μυττάς Αντιδήμαρχος Σικυωνίων

 

 • Ημερομηνία αναχώρησης: 15 Απριλίου 2018
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   20 Απριλίου 2018
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: πέντε (5) *** -Δικαιούται 100,00 € / ημέρα /άτομο σύμφωνα με την παρ. 1 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 4336/2015.  

*** Σύμφωνα με την παρ. 3 Ε του άρθρου 17 του Ν. 4336/2015 δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την επομένη ημέρα από τη λήξη των εργασιών***

 • Διανυκτέρευσης: πέντε (5)

Δικαιούται μέχρι 220,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1α (κατηγορία Ι) του άρθρου 19 του Ν. 4336/2015.

Για εξοικονόμηση χρημάτων θα γίνει κράτηση για ένα δίκλινο δωμάτιο για την διαμονή και των δύο (2) μετακινουμένων.  

 • Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης:
 
 • Τόπος: Στουτγκάρδη Γερμανίας
 • Μέσο μετακίνησης:

         Από ΚΙΑΤΟ – ΑΘΗΝΑ – ΚΙΑΤΟ με προαστιακό

         Από ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ με Αεροπλάνο στην οικονομική θέση

 • Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη       βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό

(Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                         €         22,40

 

Αεροπορικό Εισιτήριο  

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ                               €       370,00

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης  

(Άρθρο 19 παρ. 1α Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018)   Ημέρες 5 Χ 220,00                                      €    1.100,00

 

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 17 παρ. 3    Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018) 100,00 Χ 5 Ημέρες                                      €         500,00

                                                                                                                        ———————-

                                                                                              Σύνολο       €       1.992,40

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΥΤΤΑΣ

Αντιδήμαρχος

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό

(Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                           €         22,40

 

Αεροπορικό Εισιτήριο  

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ                               €       370,00

 

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 17 παρ. 3    Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018) 100,00 Χ 5 Ημέρες                                           €     500,00

                                                                                                                      ———————-

                                                                                                 Σύνολο       €     892,40

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί.

         Απαιτείται ψήφιση πίστωσης για ποσό 2.884,80 € (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 195 / 2018 .-

Κιάτο   27 Φεβρουαρίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

         Ο Προϊστάμενος Τμήματος

   Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

       Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                            Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 27-2-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών
 • την αριθ. 195/27-2-2018 Π.Α.Υ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

2. Εγκρίνει, την μετάβαση του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλου και του Αντιδημάρχου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Π. Μυττά στην Γερμανία και συγκεκριμένα, στην πόλη Στουτγκάρδη για το χρονικό διάστημα, από 15 Απριλίου έως και 19 Απριλίου, με ημερομηνία επιστροφής την 20η Απριλίου 2018,   προκειμένου να επισκεφθούν Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Έργου, για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου με αφορμή του προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. 30-04-2018 ) .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων

Ιωάννης Π. Μυττάς Αντιδήμαρχος Σικυωνίων

 

 • Ημερομηνία αναχώρησης: 15 Απριλίου 2018
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   20 Απριλίου 2018
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας: πέντε (5)
 • Ημερήσια αποζημίωση : 100,00 € / ημέρα /άτομο σύμφωνα με την παρ. 1 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 4336/2015.  
 • Διανυκτέρευσης: πέντε (5)
 • Τόπος: Στουτγκάρδη Γερμανίας
 • Μέσο μετακίνησης:

         Από ΚΙΑΤΟ – ΑΘΗΝΑ – ΚΙΑΤΟ με προαστιακό

         Από ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ με Αεροπλάνο στην οικονομική θέση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό

(Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                           €           22,40

 

Αεροπορικό Εισιτήριο  

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ                                 €         370,00

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης  

(Άρθρο 19 παρ. 1α Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018)   Ημέρες 5 Χ 220,00                                       €         1.100,00

 

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 17 παρ. 3    Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018) 100,00 Χ 5 Ημέρες                                               €         500,00

                                                                                                                      ———————-

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ     €       1.992,40

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΥΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό

(Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                               €         22,40

 

Αεροπορικό Εισιτήριο  

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ                                 €         370,00

 

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 17 παρ. 3    Ν. 4336/2015)

(15,16,17,18 & 19/4/2018) 100,00 Χ 5 Ημέρες                                                     €     500,00

                                                                                                                      ———————-

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ     €     892,40

 

 

 

3. Ψ η φ ί ζ ε ι, πίστωση ποσού 2.884,80 € σε βάρος τουΚ.Α. 00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών», (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ. 195/27-2-2018 – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,που εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία και ακολουθεί:

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνει ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους Δυο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.884,80), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6421 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 195/2018 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με Α.Α.Βεβ.198.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 52/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

86/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/20.03.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 86/2018

Περίληψη : Ηχητική κάλυψη παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 2909/20.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 2.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 6ουθέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ηχητική κάλυψη παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου » και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20/03/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00€ , η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η ηχητική κάλυψη παρέλασης εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην πόλη του Κιάτου προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)» όπως προαναφέραμε, υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 2.000,00€ .

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά την ηχητική κάλυψη παρέλασης εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου για το έτος 2018 στην πόλη του Κιάτου με το ποσό των 496,00 €.

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης: 212 / 2018

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00€ , η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 496,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και αφορά την ηχητική κάλυψη παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου για το έτος 2018, στην πόλη του Κιάτου.

3. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 496,00€σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για τη ηχητική κάλυψη παρέλασης εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου για το έτος 2018, σύμφωνα με την αρ. 212/208 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.6443.001 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 212/2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 86/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email