85/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

85/2023

  Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη, κατόπιν γνωμοδότησης με ΜΠΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι,

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 62/2023 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 4783/16-03-23 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Θέμα : «Εισήγηση για την αίτηση κ. Μπέζου για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό για την συνιδιοκτησία με ΚΑ 010315, ΟΤ 3 στην Π.Ε. άρθρου 13 Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων»

 

Με την αριθ. 4434/13-03-2023 αίτησή της η κα Μπέζου Φωτεινή του Δημητρίου και της Μαρίας, ζητά να ληφθεί απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά της που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

Για το οικοδομικό τετράγωνο 3 η τελική τιμή οικοπέδου είναι 152,80€/τμ

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και την Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής 1/23-01-2023 (ΑΔΑ ΩΖΚ07Λ1-4ΚΕ ), η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 010315 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 3, έχει αρχικό εμβαδόν 606,78τμ, (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 10,90%) και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση 602,64τμ. ήτοι 65,69 τμ εμβαδόν.

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Διορθωτική Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει σύμφωνα με την αρ.484/7-9-2010 Γονική Παροχή Οριζόντιων Ιδιοκτησιών, στην Μπέζου Φωτεινή του Δημητρίου & της Μαρίας. Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αιτούσης κ. Μπέζου Φωτεινή του Δημητρίου και της Μαρίας.

Για το ποσοστό 10,90%, για τα 12,29 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 12,29Χ152,80€=1.877,9€

 

Επισυνάπτονται: Αίτηση, Συμβόλαιο, Δηλώσεις Ιδιοκτησίας, Απόσπασμα Σχεδίου, Πίνακας Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει σήμερα,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με την αιτούσα Μπέζου Φωτεινής του Δημητρίου και της Μαρίας, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Καθορίζει ως κάτωθι, το ύψος των υποχρεώσεων που αφορά, σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ανά συνιδιοκτησία του με ΚΑ 010315, ΟΤ 3 ακινήτου με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 4783/16.03.2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Μπέζου Φωτεινή του Δημητρίου και της Μαρίας,  με ποσοστό ιδιοκτησίας 10,90% για τα 12,29τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε                                12,29×152,80 =1.877,90€

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email