85/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

8η/28 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

85/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (4/2019 μελέτη).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Ζάρκος Δ.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 8057/01-06-22 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  04/2019  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό:  Αριθ. Πρωτ.  16472/23-11-2021

Προθεσμία περαίωσης έργου:  τρεις μήνες, έως 23/02/2022

Πηγή χρηματοδότησηςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 70.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 54.758,07 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση με την 230 (15137/01-11-2021) Απόφαση Δημάρχου

Επιβλέποντες έργου:  Γεωργία  Κόλλια

2) Την αριθ. 1518/07-02-2022 αίτηση του  Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021

 

εισηγουμαστε

 

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»   σύμφωνα με την αριθμ. 04/2019 Μελέτη της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών,                         για πέντε  (5) μήνες, ήτοι έως 23/07/2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγκρίσεις ΑΠΕ, κλπ.) για την πλήρη περαίωσή του. Οι λόγοι καθυστέρησης  παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου.

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»  της αριθμ. 04/2019 μελέτης της ΤΥ του  Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 23/07/2022 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγκρίσεις ΑΠΕ, κλπ.) για την πλήρη περαίωσή του.

 

Οι λόγοι καθυστέρησης  παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου (Φώτιος Βασ. Σαρλάς)

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email