85/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   85/2022

Περίληψη: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                          10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Νανοπουλος Βασιλειος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Α’  Θέμα  (  Προ Ημερήσιας Διάταξης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Α’ προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 8421/ 7/6/2022 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     Κιάτο 6 Ιουνίου 2022

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                         

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                 

Παιδείας & Πολιτισμού                                            

                                                                                    ΠΡΟΣ:  1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

 

Σχετ.:      1. Το από 31/5/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γεν. Γραμματείας αθλητισμού με το

                    επισυναπτόμενο αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 250384/30-5-2022 έγγραφο της Γενικής

Γραμματείας  Αθλητισμού (επισυνάπτεται)

  1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 Απόφαση

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020

  1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/134554/5-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Άθλησης για Όλους

του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού

  1. Η αριθ. 86/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠ αυτών, εφόσον επιθυμούν να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά.

Με το (2) σχετικό έχει καθοριστεί το νέο Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Με το (3) σχετικό ο Δήμος Σικυωνίων έχει εγγραφεί επιτυχώς στον πίνακα πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος μας καλείται να υποβάλει άμεσα αίτημα για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθεί στα προγράμματα 2022-2023.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

  1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.
  2. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που αιτείται να συμπεριληφθούν στην προς έκδοση ΚΥΑ και παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχει προϋπολογιστεί η ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των ΠΦΑ για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023.

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας έχει εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με πρόσληψη ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από το αντίτιμο συμμετοχής (10 ευρώ μηνιαίως).

 Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού                                                                  Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                              Θεόδωρος Ασημακόπουλος

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                           ΠΕ1 Διοικητικού

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου  Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2022- 2023  προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση,  Άθληση για Όλους.

 

Γ.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με  τις  διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα  καταβολής αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.

 

  Δ.   Ο ρ ί ζ ε ι,  ως Υπεύθυνο του προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Ζάρκο Δημήτριο,  για  θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο  κ. Όλγα  Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 85/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email