85/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 7ης/31-05-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια περιφοράς) .

Αρ. Απόφασης:  85/2021

 

Περίληψη: Ανάκληση της αριθ. 68/2021 και λήψη νέας με θέμα:  «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021 και πρόσληψη υδρονομέα στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 15:30  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5306/31-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17.Γκούμας Σταμάτιος 18.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Συριάνος Κων/νος                          22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος.
25.Μπακόλιας Παναγιώτης   26.Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  1ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ενημέρωσε τα μέλη για το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανάκληση της αριθ. 68/2021 και λήψη νέας με θέμα:  «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021 και πρόσληψη υδρονομέα στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας, Καστανιάς- Δροσοπηγής ».  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την αριθ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαύκας με Θέμα:«Ανάκληση της αριθ.1/2021 απόφαση περί πρόσληψης υδρονομέα λόγω αλλαγής χρονικής περιόδου».

 

  1. Το από 27-5-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Καστανιάς με θέμα: «Τροποποίηση χρονικής

    περιόδου πρόσληψης υδρονομέα και το αρδευτικό έργο Λαύκας, Καστανιας,  Δροσοπηγής» .

 

  1. Την από 27-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

                                               

    ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                      Προς

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

   ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Κοινοποίηση: 1.κ Δήμαρχο Σικυωνίων

2.κ. Αντιδ/ρχο Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. κ. Αντιδ/ρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων.

Σύμφωνα με την απόφαση 3/25-5-2021 του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαύκας και του από 27-5-2021 εγγράφου πρότασης του Προέδρου της Κοινότητας Καστανέας και δεδομένου ότι επίκειται η έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανωτέρω  Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Με το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007 η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 28.3/15-4-1957 (ΦΕΚ 60/Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει. Το ανωτέρω άρθρο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις τους Ν. 3812/2009, επανήλθε όμως σε ισχύ με την δημοσίευση του Ν. 3966/2011 (άρθρο 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις») για να καταργηθεί εκ νέου με το άρθρο 9 του Ν. 4057/2012 και να επανέλθει σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. Επομένως οι υδρονομείς δεν υπόκεινται στην διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και η  πρόσληψή τους γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994. Η εξαίρεση της διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 .Η επέκταση της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. Ως εκ τούτου για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται α) η αρδευτικής περίοδος, β) οι κοινότητες που πρόκειται να αρδευτούν και γ) ο αριθμός των υδρονομέων που πρόκειται να προσληφθούν (με την επισήμανση εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση). Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτ.δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021.

 Η μισθοδοσία των υδρονομέων υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Ύστερα από μελέτη των αναγκών άρδευσης στις κοινότητες κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ως εξής :

Κοινότητες Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

 

Λαύκας – Καστανέας

 

1 01-06-2021/15-10-2021 πλήρης

Για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων για τις αποδοχές-εισφορές του προσωπικού που θα προσληφθεί θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Σικυωνίων .

Κιάτο,  27-05-2021

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 5425/31-5-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα : «Ύπαρξη πιστώσεων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, ειδικότητας υδρονομέων άρδευσης» .

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος μετά τα ανωτέρω έγγραφα των Κοινοτήτων,  πρότεινε την ανάκληση της αριθ. 68/2021 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας,  – και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χουσελάς Ευάγγελος  έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Α. Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ανακαλεί, την αριθ. 68/2021  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θέμα:  «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021 και πρόσληψη υδρονομέα στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου

Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής » λόγω αλλαγής αρδευτικής περιόδου

 

Γ. Καθορίζει,  την αρδευτική περίοδο του έτους 2021,ως κάτωθι :

 

Κοινότητα Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου
Καστανέας 01-06-2021  / 15-10-2021
Λαύκας 01-06-2021  / 15-10-2021

 

Δ. Εγκρίνει,  την πρόσληψη ενός (1) Υδρονομέα για την υπηρεσία άρδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 15-10-2021  ως κάτωθι :

 

Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής

Περιόδου

Είδος

Απασχόλησης

Λαύκας – Καστανέας  1 01-06-2021  / 15-10-2021 πλήρης

 

Ε. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

 

ΣΤ. Η δαπάνη μισθοδοσία θα βαρύνει τις ακόλουθες πιστώσεις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του  Δήμου     Σικυωνίων:

 

Κ.Α.25-6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης»  3.600,00€
Κ.Α.25-6054.001  «ΕΦΚΑ-Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 1.200,00€

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 85/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email