85/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/8-5-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  85/2020

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 08/2020 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων.

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 19:30’ μ.μ και ώρα λήξης 19: 50 μ.μ. συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3347/06-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς

 

Θέμα  2ο   

  • Ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαο ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου μέσω Τηλεφωνικής επικοινωνίας, για το έκτακτο και κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής με τίτλο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 08/2020 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.
  • Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 06/05/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Κιάτο: 06/05/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Κώδικας : 20 200 Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Πληροφορίες : Τιμόθεος Χασιώτης
Τηλέφωνο : 27423-60107
Fax : 27420-23562
Email : d-sikyon@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 08/2020 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την   υπ’ αριθμ. 08/2020  μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 675.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (544.354,84€ + 130.645,16€),  την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά σε έργα επεμβάσεις για την λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών,
  2. Το άρθρο  4 παρ. 2 του  Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  έγκριση της υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», μετά των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 675.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (544.354,84€ + 130.645,16€),  όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Δήμου Σικυωνίων

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική  επικοινωνία με τον  Πρόεδρο.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.  Εγκρίνει, την  υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», μετά των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 675.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (544.354,84€ + 130.645,16€), όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 85/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email