85/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 85/2017

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

Α. το από 25.02.2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας, περίληψη του οποίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.) περιόδου 2017-2018

Σχετ.:      1. Το από 01/03/2017 (ΑΔΑ: 71Τ44653Π4-ΟΟΑ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (επισυνάπτεται)

                2. Η αριθ. 66/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών, εφόσον επιθυμούν να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2017 -2018, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά, έως την 31-3-2017.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του Ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
 • Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα προσληφθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-18 έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31/12/2017. Καθώς και ότι το σύνολο της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.
 • Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2017–2018, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.
 • Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα και ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας.
 • Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2017-2018.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης.

Β. την από 21/03/2017βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σικυωνίων Κορινθίας (ΟΤΑ α’ Βαθμού) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος θα προσληφθεί για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 85/21-3-2016 απόφαση του οικείου συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων εκτιμώμενου ποσού 4.000,00€ έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 οι σχετικές πιστώσεις:

α) στον ΚΑ 02.15.6041.005 με τίτλο «Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» ποσό € 3.000,00

β) στον ΚΑ 02.15.6054.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. γυμναστή για υλοποίηση του προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» ποσό € 1.000,00.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2018), σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31η-12-2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013 βεβαιώνεται ρητά ότι η δαπάνη μισθοδοσίας σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα συνολικού ύψους 4.000,00€ κατ’ ανώτατο όριο, αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

Η απασχόληση των Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 39 Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4151/13: «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Άθλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και άλλων οικονομικών πόρων και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α’ 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.»

Η πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» είναι άκρως απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί ιδίως την ανάγκη της δια βίου άθλησης η οποία και πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τ’ αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, θωρακίζει την υγεία, συμβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός των ΠΑγΟ είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’): «Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι φορείς – ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, της Γ.Γ.Α. προκειμένου να πάρουν έγκριση θέσεων.»

Η πρόσληψη θα γίνει κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’).

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) οι υπηρεσίες του Δήμου μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση ΙΔΟΧ.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •    την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
 • την παρ.6 του άρθρου 39 Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4151/2013,
 • την απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 187200/13385/1259/891/7-6-2016 (ΦΕΚ Β’ 1774),
 • το από 01/3/2017 (ΑΔΑ: 71Τ44653Π4-ΟΟΑ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων Κ.Α. 02.15.6041.005 & Κ.Α. 02.15.6054.004 οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την από 21/03/2017βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • το από 10.03.2016 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τις αριθ. 216/2013, 442/2013,133/2014, 165/2015, 66/2016 & 407/2016 περασμένων ετών σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 1. 1.Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος – πρότασης προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθληση για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018.
 2. Εγκρίνειτον προγραμματισμό πρόσληψης ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.

Οι πρόσληψη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6041.005 «Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» με το ποσό των 3.000,00€ και Κ.Α. 02.15.6054.004 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» με το ποσό των 1.000,00€, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου, ενώ για το έτος 2018 θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις, σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31/12/2017 .

 1. Ορίζει ως Υπεύθυνη για θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο             κα Όλγα Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κα Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 85/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email