84/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

84/2023

  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών  το με αρ. πρωτ. 4843/16-03-23 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 ορίζονται τα εξής:

«…..1. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

 

Στην υπηρεσία πρασίνου απασχολείται το καλαθοφόρο όχημα του Δήμου Σικυωνίων για το κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά με το συγκεκριμένο όχημα δεν υπάρχει δυνατότητα κλάδευσης ή κοπής δέντρων ύψους άνω των 10 μέτρων.

 

Επειδή υπάρχει αναγκαιότητα κλάδευσης ή και κοπής ψηλών δέντρων ύψους πάνω από 10 μ. για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου, σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες και ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ).

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4674/2020 και τον Ν. 4412/2016.

 

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στις εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ύψους άνω των 10 μέτρων που βρίσκονται σε σημεία όπου τα μέσα του Δήμου δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν. Τα σημεία αυτά είναι:

 

το κοιμητήριο της Κοινότητας Καστανιάς

το κοιμητήριο της Κοινότητας Δροσοπηγής

το νηπιαγωγείο της Κοινότητας Ψαρίου

το κοιμητήριο της Κοινότητας Ψαρίου

το κοιμητήριο του Κιάτου (Αγ. Νικόλαος)

η πλατεία της Κοινότητας Στενού

ο χώρος που βρίσκεται ο υπερμεγέθης πλάτανος στην Κοινότητα Κεφαλαρίου

ο χώρος παραποτάμια του Ελισσώνα

ο πευκιάς στην Κοινότητα Κ. Διμηνιού, ο οποίος θα πρέπει να συντηρηθεί

(καθαρισμός των πεύκων από τους ξερούς κλάδους καθώς και η κοπή αυτών που έχουν επικίνδυνη κλίση)

το κοιμητήριο της Κοινότητας Κλημεντίου

η Κοινότητα Φενεού (πλάτανος που έχει προσβολή από τον μύκητα)

η Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου (πλάτανος που πρέπει να κλαδευτεί)

Θα πραγματοποιηθούν επίσης οι εργασίες επάλειψης των τομών καθώς και απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής.

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού από τον ανάδοχο είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, με ίδια μέσα και τίτλο «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

 

Β. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 61 του 3979/2011 και τα οριζόμενα της πράξης 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email