84/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 84/2021   2ο θέμα  

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» π/υ 1.471.800,00€ με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα  & π/υ τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών,

 

Α)το από 05/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 1680/19.06.2020 (ΑΔΑ:6ΚΥ97Λ1-ΣΒΕ) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 25η.06.2020, Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου, (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ90 και α/α ΟΠΣ:4356) με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 2765/07.09.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΗ27Λ1-7ΤΔ) Έκδοση : 2 και με την με Α.Π.: 3218/13.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΘΡΚ7Λ1-ΕΛ4) Έκδοση : 3.
 2. Την υπ’ αριθμ. 222/2020 (ΑΔΑ: 6Ι4ΝΩ1Θ-37Λ) Απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου», με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
 3. Το με ID 110769-11.10.2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Δήμου Σικυωνίων.
 4. Το με Α.Π.: 591/30.01.2020 έγγραφο υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της πρότασης που ζητήθηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το με Α.Π. 155/22.01.2020 έγγραφο της.
 5. Την με Α.Π.: 91055/05.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης  «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5070742, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 91055/05.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5070742 στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.471.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε δύο -02- Υποέργα ως ακολούθως:

 • 1ο Υποέργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» προϋπολογισμού 1.037.800,00€, (836.935,48€ + 200.864,52,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.
 • 2ο Υποέργο «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης» προϋπολογισμού 434.000,00€, (350.000,00€ + 84.000,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε εργασίες ΟΚΩ και συγκεκριμένα αποξήλωσης υφιστάμενων στύλων ηλεκτροδότησης και υπογειοποίησης εναέριου δικτύου στην περιοχή επέμβασης του 1ου Υποέργου.
  1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

Β) το από 05/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 05/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • την 91055/05.04.2021 (ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
 • το από 05/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την 91055/05.04.2021 (ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ένταξης της πράξης  «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5070742 στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

 

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.471.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε δύο -2- υποέργα ως ακολούθως:

 

 • 1ο υποέργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» προϋπολογισμού 037.800,00€ (836.935,48€ + 200.864,52,00€, ΦΠΑ 24%) και αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.

 

 • 2ο υποέργο «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης» προϋπολογισμού 000,00€, (350.000,00€ + 84.000,00€, ΦΠΑ 24%) και αφορά σε εργασίες ΟΚΩ και συγκεκριμένα αποξήλωσης υφιστάμενων στύλων ηλεκτροδότησης και υπογειοποίησης εναέριου δικτύου στην περιοχή επέμβασης του 1ου Υποέργου.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Γ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως κάτωθι:

 

-Νέο έργο- «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός»   Κωδικό ΟΠΣ 5070742

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

1.471.800,00€
     
1ο Υποέργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                               

Κωδικό ΟΠΣ 5070742

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

€ 1.037.800,00

 

για το έτος 2021     451.134,94€

για το έτος 2022     586.665,06€

 

2ο Υποέργο ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ                                           

Κωδικό ΟΠΣ 5070742

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

434.000,00

 

 

Δ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον               Κ.Α. 06.00.1321.005 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 ποσό  885.134,94€ προερχόμενο από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και την μεταφορά του μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

1] Στον Κ.Α. 02.64.7341.020 των εξόδων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»    με Κωδικό ΟΠΣ 5070742,  ποσό 451.134,94 €  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

 

Για την δημοπράτηση του ανωτέρω έργου θα εκδοθεί Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης ως εξής:

Για το έτος 2021   451.134,94€

Για το έτος 2022     586.665,06€

———————————–

ΣΥΝΟΛΟ :           1.037.800,00€

 

2] Στον Κ.Α. 02.64.7341.021  των εξόδων «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ-» με Κωδικό ΟΠΣ 5070742   ποσό 434.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

 

Ε. Καθορίζει «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» τον Κ.Α. 02.64.7341.021 με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

 

ΣΤ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email