84/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 6ης/24-05-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  84/2021

Περίληψη: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4763/20-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Παπαβασιλείου Νικόλαος
13. Λέγγας Μάρκος 14.  Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19 . Χουσελάς  Ευάγγελος 20.  Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Συριάνος Κων/νος                         
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Θελερίτης Γεώργιος   6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
  7.Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Λέγγας Μάρκος  και  2. Γαλάνης Βασίλειος  αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  19ο   ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14ης/24.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 116/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης  

Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/05/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 12/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • την 95333/07.04.2021 (ΨΛΓΝ7Λ1-Α4Φ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
 • το από 21/05/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Π/Υ – το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου    της 31-12-2020, ως εξής:

Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2020 και από στοιχεία μου μας έδωσε η Αποκεντρωμένη, προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 3.355.321,92  €  

          β) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό  2.992.979,59  €  

          Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2021  : 2.990.117,00 €

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2019 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2020, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2020, ήτοι 3.355.321,92  €.

Άρα υπάρχει περιθώριο αύξησης των πιστώσεων της ομάδας Ι κατά μέγιστο ποσό 365.204,92 € (Διαφορά 3.355.321,92  – 2.990.117,00).

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 365.204,92 € .

Στον πίνακα που ακολουθεί  (Σχετ. 2), εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές των Κ.Α. της ομάδας Ι των εσόδων , ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:

 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Εγκεκριμένος  Ποσό Αναμόρφωσης ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ  
06.00.0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 70.000,00 20.000,00 90.000,00    
06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 4.380,00 0,00 4.380,00    
06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 24.000,00 6.000,00 30.000,00    
06.00.0122.002 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 5.290,39 0,00 5.290,39    
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 15.000,00 65.000,00    
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.045.145,60 76.989,22 2.122.134,82    
06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 365,00 0,00 365,00    
06.00.0331.001 Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 35.000,00 0,00 35.000,00    
06.00.0331.002 Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.240,00 0,00 2.240,00    
06.00.0331.003 Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 31.660,00 0,00 31.660,00    
06.00.0331.004 Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 25.665,00 0,00 25.665,00    
06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 9.000,00 0,00 9.000,00    
06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 14.000,00 10.000,00 24.000,00    
06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 2.000,00 500,00 2.500,00    
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 60.000,00 29.000,00 89.000,00    
06.00.0417.002 Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 200,00 500,00 700,00    
06.00.0441.001 Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 120.000,00 0,00 120.000,00    
06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00 0,00 100,00    
06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 8.000,00 0,00 8.000,00    
06.00.0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.000,00 1.000,00 3.000,00    
06.00.0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 10.000,00 0,00 10.000,00    
06.00.0461.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.-  (άρθρο 3 Ν 1080/80) 200,00 0,00 200,00    
06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) 20.000,00 0,00 20.000,00    
06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 220.000,00 78.000,00 298.000,00    
06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.500,00 0,00 1.500,00    
06.00.0529.002 Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 600,00 0,00 600,00    
06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 2.000,00 0,00 2.000,00    
06.00.0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 2.000,00 0,00 2.000,00    
06.00.0719.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) 1.200,00 1.500,00 2.700,00    
06.00.0719.002 Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων 7.150,00 0,00 7.150,00    
06.00.0719.003 Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων 8.000,00 0,00 8.000,00    
06.00.0719.004 Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου 1.000,00 0,00 1.000,00    
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 10.000,00 10.000,00 20.000,00    
06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 35.000,00 25.000,00 60.000,00    
06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 7.000,00 0,00 7.000,00    
06.00.1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 7.000,00 0,00 7.000,00    
06.00.1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 10.000,00 0,00 10.000,00    
06.00.1699.002 Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις 300,00 0,00 300,00    
06.00.1699.004 Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών 139,20 0,00 139,20    
06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 29.268,30 10.000,00 39.268,30 86.989,22  
06.00.2111.002 Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.500,00 4.000,00 5.500,00    
06.00.2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00    
06.00.2113.002 Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους 8.475,00 0,00 8.475,00    
06.00.2113.004 Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.000,00 0,00 2.000,00    
06.00.2113.010 Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00    
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.500,00 0,00 1.500,00    
06.00.2119.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους 1.000,00 3.000,00 4.000,00    
06.00.2119.004 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 870,00 0,00 870,00    
06.00.2119.005 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών 3.000,00 0,00 3.000,00    
06.00.2119.009 Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 500,00 2.000,00 2.500,00 42.000,00  
06.00.2119.014 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών,  των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 10.000,00 5.000,00 15.000,00    
06.00.2119.018 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 3.000,00 5.025,37 8.025,37    
06.00.2119.020 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. 368,51 6.690,33 7.058,84    
06.00.2119.024 Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων 1.500,00 3.000,00 4.500,00    
06.00.2211.005 Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) 15.000,00 53.000,00 68.000,00    
    2.990.117,00 365.204,92 3.355.321,92    

 

2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2020 προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 188.494,69  €

          β) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό  201.238,41  €

 

          Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 12.743,72€.

 

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2020 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2019, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2019, ήτοι 201.238,41€.

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3α)  
Κ.Α. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.  
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α
             
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
             
Έτος 2021,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 3.715.206,55
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 188.494,69
Περίοδος  2019,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 201.238,41
Διαφορά  περιόδου 2020/2019 : € -12.743,72
             
Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 201.238,41
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της  
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί  
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό  
του έτους 2019, δηλαδή € 201.238,41
             
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021  
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 201.238,41) από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:  
3.715.206,55 201.238,41 = 3.513.968,14    

****************************

   

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ   (Σχετ. 3β)

     
Κ.Α. 3211 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.    
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α
               
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
               
Έτος 2021,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 191.126,84  
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 5.825,79  
Περίοδος  2019,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 4.199,94  
Διαφορά  περιόδου 2020/2019 : € 1.625,85  
               
Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 4.199,94  
               
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της    
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί    
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό    
του έτους 2019 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (4.199,94 + 1.625,85) 5.825,79  
               
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021  
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 5.825,79) από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:  
191.126,84 5.825,79 = 185.301,05    

****************************

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3γ)      
Κ.Α. 3213 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.    
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α
               
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
Έτος 2021,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 450.713,59  
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 35.343,55  
Περίοδος  2019,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 48.310,75  
Διαφορά  περιόδου 2020/2019 : € -12.967,20  
               
Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 48.310,75  
               
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της    
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί    
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό    
του έτους 2019, δηλαδή € 48.310,75  
               
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021  
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 48.310,75) από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:  
450.713,59 48.310,75 = 402.402,84    

****************************

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3δ)      
Κ.Α. 3219 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.    
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
               
Έτος 2021,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 246.125,26  
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 17.870,06  
Περίοδος  2019,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 20.398,38  
Διαφορά  περιόδου 2020/2019 : € -2.528,32  
               
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της    
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί    
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό    
του έτους 2019, δηλαδή € 20.398,38  
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2020  
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 20.398,38) από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:  
246.125,26 20.398,38 = 225.726,88    

************************

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»  έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 3.463.083,31 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2020 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 3.715.206,55 ευρώ . Διαφορά 252.123,24 €

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2021 πίστωση συνολικού ποσού 3.254.931,18 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 3.513.968,14 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2020, ήτοι αύξηση  ποσού 259.036,96 € (Ανείσπρακτα 31/12/2020 ποσό 3.715.206,55 – εισπράξεις 31/12/2020 ποσό 188.494,69 = 3.526.711,86– {12.743,72€ [Η διαφορά των εσόδων του 2019 με το 2020]})= 3.513.968,14 €.

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 252.123,24 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.715.206,55 ευρώ) και αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού 259.036,96 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.513.968,14 ευρώ).

Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32: (Σχετ. 4)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2020 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ             (+ / -)
06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 123.584,18 191.126,84 67.542,66
06.00.3212.001 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 126.809,81 125.509,98 -1.299,83
06.00.3212.002 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 101.407,26 97.550,72 -3.856,54
06.00.3212.004 ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού 5.870,00 5.481,88 -388,12
06.00.3213.001 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων 208.884,92 249.125,37 40.240,45
06.00.3213.002 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 190.446,94 201.588,22 11.141,28
06.00.3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 134.228,32 149.687,24 15.458,92
06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.589,55 1.585,89 -3,66
06.00.3216.001 Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων 3.214,94 3.108,29 -106,65
06.00.3216.002 Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων  Ν.1828/89 25.440,00 25.440,00 0,00
06.00.3216.003 Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 11.939,42 11.907,44 -31,98
06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 150.366,30 169.366,76 19.000,46
06.00.3217.002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 74.262,36 73.682,04 -580,32
06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων 422.934,55 420.426,79 -2.507,76
06.00.3219.001 Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια  Ταφής) 196.834,76 229.148,54 32.313,78
06.00.3219.002 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων 13.489,13 13.396,20 -92,93
06.00.3219.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 279.904,36 282.127,75 2.223,39
06.00.3219.004 Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) 69.839,01 76.473,06 6.634,05
06.00.3219.005 Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών  Αγορών 18.148,64 21.336,42 3.187,78
06.00.3219.011 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 4.978,82 4.962,16 -16,66
06.00.3219.012 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 17.240,39 17.227,79 -12,60
06.00.3219.014 Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.760,82 1.760,82 0,00
06.00.3219.017 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας 11.605,38 13.406,14 1.800,76
06.00.3219.019 Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων  Δ.Ε. Στυμφαλίας 45.237,94 42.077,77 -3.160,17
06.00.3219.021 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.289,38 12.014,56 -274,82
06.00.3219.023 Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

 

22.498,62 22.081,73 -416,89
06.00.3221.002 Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες  Παραβάσεις 874.383,88 924.263,55 49.879,67
06.00.3221.003 Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) 167.951,53 167.383,07 -568,46
06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 8.762,46 8.953,81 191,35
06.00.3222.002 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων,  λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 106.893,83 121.601,65 14.707,82
06.00.3222.005 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 30.285,81 31.404,07 1.118,26
    Γενικά Σύνολα : 3.463.083,31 3.715.206,55 252.123,24

Ως προς τους Κ.Α. του 8511: (Σχετ. 5)

  Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
  00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.593.835,31 106.702,06 2.700.537,37
  20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 117.743,80 67.557,25 185.301,05
  25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 351.021,11 51.381,73 402.402,84
  45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 192.330,96 33.395,92 225.726,88
    ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.254.931,18 259.036,96 3.513.968,14
 

 

      (Σχετ. 6)

 

 
  Κ.Α. ΠΟΣΟ 32      ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2021

ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ  
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 3.715.206,55 201.238,41 3.513.968,14 3.254.931,18 259.036,96  
  02.20.8511 191.126,84 5.825,79 185.301,05 117.743,80 67.557,25  
  02.25.8511 450.713,59 48.310,75 402.402,84 351.021,11 51.381,73  
  02.45.8511 246.125,26 20.398,38 225.726,88 192.330,96 33.395,92  
  02.00.8511 2.827.240,86 126.703,49 2.700.537,37 2.593.835,31 106.702,06  

Ανταποδοτικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Σχετ. 7)

Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας λόγω αύξησης της επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων του αποτελούν την βάση υπολογισμού των δημοτικών τελών κατά 17.728,84 € ως εξής:

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.045.145,60 76.989,22 2.122.134,82
0313 365,00   365,00
2111.001 29.268,30 10.000,00 39.268,30
3211 123.584,18 67.542,66 191.126,84
Χ.Υ. (5111) 269.186,55 -136.803,04 132.383,51
ΣΥΝΟΛΟ 2.467.549,63 17.728,84 2.485.278,47

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 20-8511 κατά 67.557,25 € και ο Κ.Α. 20-6211.001 κατά 86.974,63 €, και θα μειωθούν οι:  Κ.Α. 20-6063.003  κατά  11.105,36 € ,  Κ.Α. 20-6263.002 κατά  7.498,30 € ,  Κ.Α. 20-6635.002  κατά 9.548,00€,  Κ.Α. 20-6691.009  κατά 4.650,00€ , Κ.Α. 20-6721.003  κατά 53.945,06€ , Κ.Α. 20-7135.005  κατά 119.510,58€ , Κ.Α. 20-7135.020  κατά 7.750,00€ , Κ.Α. 20-7135.021  κατά 7.750,00€ ,  Κ.Α. 20-8113.004  κατά 12.364,93€ και Κ.Α. 20-8116.010  κατά 22.191,39€  προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Κ. Α. Π.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚ/ΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ Κ.Α. (ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ (31 & 42 Α.Δ.Σ.) ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ 3η ΑΝΑΜ/ΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ Χ.Υ. ) ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΜ/ΣΗ
02.20.6011       480.000,00 480.000,00   480.000,00   480.000,00
02.20.6012       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6021 85.000,00 0,00     85.000,00   85.000,00   85.000,00
02.20.6022 2.000,00 0,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6041   19.000,00   150.000,00 169.000,00   169.000,00   169.000,00
02.20.6042.001       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6051.001       26.000,00 26.000,00   26.000,00   26.000,00
02.20.6051.002       30.000,00 30.000,00   30.000,00   30.000,00
02.20.6051.003       15.000,00 15.000,00   15.000,00   15.000,00
02.20.6051.005       55.000,00 55.000,00   55.000,00   55.000,00
02.20.6052.001 14.000,00 0,00     14.000,00   14.000,00   14.000,00
02.20.6052.002 5.000,00 0,00     5.000,00   5.000,00   5.000,00
02.20.6052.003 4.000,00 0,00     4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6052.004 3.000,00 0,00     3.000,00   3.000,00   3.000,00
02.20.6054.001   4.526,86   45.000,00 49.526,86   49.526,86   49.526,86
02.20.6063.003       22.621,76 22.621,76 -3.025,55 19.596,21 -11.105,36 8.490,85
02.20.6063.004     0,00 14.000,00 14.000,00   14.000,00   14.000,00
02.20.6063.005       33.900,00 33.900,00   33.900,00   33.900,00
02.20.6063.006     15.911,18 0,00 15.911,18   15.911,18   15.911,18
02.20.6063.010         0,00 3.202,70 3.202,70   3.202,70
02.20.6151.001       60.000,00 60.000,00   60.000,00   60.000,00
02.20.6211.001     0,00 711.100,00 711.100,00 0,00 711.100,00 86.974,63 798.074,63
02.20.6252       1.500,00 1.500,00   1.500,00   1.500,00
02.20.6253       9.152,00 9.152,00 -78,00 9.074,00   9.074,00
02.20.6263.001       100.000,00 100.000,00   100.000,00   100.000,00
02.20.6263.002     12.000,00 0,00 12.000,00 -4.501,70 7.498,30 -7.498,30 0,00
02.20.6265.001       4.000,00 4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6322       5.500,00 5.500,00   5.500,00   5.500,00
02.20.6331.001       1.300,00 1.300,00   1.300,00   1.300,00
02.20.6411.001       8.000,00 8.000,00   8.000,00   8.000,00
02.20.6422       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6633       4.000,00 4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6635.002     9.548,00 0,00 9.548,00   9.548,00 -9.548,00 0,00
02.20.6635.004       10.000,00 10.000,00   10.000,00   10.000,00
02.20.6641.002       130.000,00 130.000,00   130.000,00   130.000,00
02.20.6691.004   19.840,00   0,00 19.840,00   19.840,00   19.840,00
02.20.6691.005   9.920,00   0,00 9.920,00   9.920,00   9.920,00
02.20.6691.007   9.920,00   0,00 9.920,00   9.920,00   9.920,00
02.20.6691.009     4.650,00   4.650,00   4.650,00 -4.650,00 0,00
02.20.6691.010     4.650,00   4.650,00   4.650,00   4.650,00
02.20.6721.003     53.945,06   53.945,06   53.945,06 -53.945,06 0,00
02.20.6721.004       223.836,09 223.836,09   223.836,09   223.836,09
02.20.7135.004   200.756,00     200.756,00 -42.611,45 158.144,55   158.144,55
02.20.7135.005   119.510,58     119.510,58   119.510,58 -119.510,58 0,00
02.20.7135.008   178.983,42     178.983,42 0,00 178.983,42   178.983,42
02.20.7135.001   4.960,00     4.960,00   4.960,00   4.960,00
02.20.7135.002   2.480,00     2.480,00   2.480,00   2.480,00
02.20.7135.003   2.480,00     2.480,00   2.480,00   2.480,00
02.20.7135.020     7.750,00   7.750,00   7.750,00 -7.750,00 0,00
02.20.7135.021     7.750,00   7.750,00   7.750,00 -7.750,00 0,00
02.20.7325.001   36.360,86     36.360,86   36.360,86   36.360,86
02.20.8113.004     65.500,35   65.500,35   65.500,35 -12.364,93 53.135,42
02.20.8113.005         0,00 1.299,00 1.299,00   1.299,00
02.20.8116.010   0,00 22.191,39   22.191,39   22.191,39 -22.191,39 0,00
02.20.8116.030         0,00 3.025,55 3.025,55   3.025,55
02.20.8117.001           78,00 78,00   78,00
02.20.8121.002           42.611,45 42.611,45   42.611,45
02.20.8511     0,00 117.743,80 117.743,80   117.743,80 67.557,25 185.301,05
ΣΥΝΟΛΟ 113.000,00 608.737,72 203.895,98 2.263.653,65 3.189.287,35 0,00 3.189.287,35 -256.313,62 3.087.505,61
      2.467.549,63          

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ   ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ  
0311 2.045.145,60 76.989,22 2.122.134,82 ΚΑΠ 113.000,00 0,00 113.000,00    
0313 365,00 0,00 365,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 608.737,72 -119.510,58 489.227,14    
2111.001 29.268,30 10.000,00 39.268,30 8511 117.743,80 67.557,25 185.301,05    
3211 123.584,18 67.542,66 191.126,84 Χ.Υ. 203.895,98 -136.803,04 67.092,94    
Χ.Υ. (5111) 269.186,55 -136.803,04 132.383,51 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.145.909,85 86.974,63 2.232.884,48 2.485.278,47  
ΣΥΝΟΛΟ 2.467.549,63 17.728,84 2.485.278,47   3.189.287,35 -101.781,74 3.087.505,61    

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.045.145,60 76.989,22 2.122.134,82
0313 365,00 0,00 365,00
2111.001 29.268,30 10.000,00 39.268,30
3211 123.584,18 67.542,66 191.126,84
Χ.Υ. (5111) 269.186,55 -136.803,04 132.383,51
ΣΥΝΟΛΟ 2.467.549,63  17.728,84 2.485.278,47
ΚΑΠ 113.000,00 0,00 113.000,00
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 608.737,72 -119.510,58 489.227,14
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.189.287,35 -101.781,74 3.087.505,61

 

 

 

 

  ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ  
ΚΑΠ 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 608.737,72 0,00 608.737,72 -119.510,58 489.227,14
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 117.743,80 0,00 117.743,80 67.557,25 185.301,05
Χ.Υ. 203.895,98 0,00 203.895,98 -136.803,04 67.092,94
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.145.909,85 0,00 2.145.909,85 86.974,63 2.232.884,48
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.189.287,35 0,00 3.197.365,04 -101.781,74 3.087.505,61

 

ΕΣΟΔΑ 3.087.505,61
ΕΞΟΔΑ 3.087.505,61
ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00

***************************************

 • Υπηρεσία Νεκροταφείων (Σχετ. 8)

Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 78.879,92 € ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
K.A. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
  0411 14.000,00 10.000,00 24.000,00
  0412 2.000,00 500,00 2.500,00
  0413 60.000,00 29.000,00 89.000,00
  0417.002 200,00 500,00 700,00
  2119.009 500,00 2.000,00 2.500,00
  3219 214.102,96 32.022,30 246.125,26
  Χ.Υ. (5111) 73.404,74 4.857,62 78.262,36
  ΣΥΝΟΛΟ 364.207,70 78.879,92 443.087,62

 

Στο σκέλος των εξόδων θα δημιουργηθούν 2 νέες πιστώσεις στους  Κ.Α. 45-6262.002 ποσού 24.800,00 €  και  Κ.Α. 45-6262.005 ποσού 24.800,00 € , θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 33.395,92 €  και θα μειωθούν  ο Κ.Α. 45-6262.001  κατά 26,66€ ο   Κ.Α. 45-6262.007  κατά 13,64 € και ο   Κ.Α. 45-6271  κατά 4.075,70 € προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ
02.45.6262.001 24.800,00 -26,66 24.773,34 0,00 24.773,34
02.45.6262.002 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 24.800,00
02.45.6262.005 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 24.800,00
02.45.6262.007 24.800,00 -13,64 24.786,36 0,00 24.786,36
02.45.6271 10.276,74 -4.075,70 6.201,04 0,00 6.201,04
02.45.7326.002 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
02.45.7112.001 52.000,00   52.000,00  0,00 52.000,00
02.45.8511 192.330,96 33.395,92 225.726,88  0,00 225.726,88
ΣΥΝΟΛΟ 364.207,70 78.879,92 443.087,62 0,00 443.087,62

****************************************************

 • Υπηρεσία Άρδευσης  (Σχετ. 9)

Από τις αυξομειώσεις του έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 51.381,73 € ως εξής:

ΑΡΔΕΥΣΗ
K.A. Προϋπολογισμός 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0331.001 35.000,00 0,00 35.000,00
0331.002 2.240,00   2.240,00
0331.003 31.660,00   31.660,00
0331.004 25.665,00   25.665,00
0332 9.000,00   9.000,00
2113.001 50.000,00   50.000,00
2113.002 8.475,00   8.475,00
2113.003 0,00   0,00
2113.004 2.000,00   2.000,00
2113.010 10.000,00   10.000,00
3213 399.331,86 51.381,73 450.713,59
ΣΥΝΟΛΟ 573.371,86 51.381,73 624.753,59

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 51.381,73 € , και θα μειωθεί προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 ΣΥΝΟΛΟ 2020 ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
02.25.6041.001 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00   0,00 3.600,00
02.25.6054.001 1.200,00   1.200,00 0,00   0,00 1.200,00
02.25.6211 216.868,03 0,00 216.868,03 0,00   0,00 216.868,03
02.25.6262.012     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.6262.013     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
 

02.25.6331.001

682,72   682,72 0,00     682,72
02.25.7135.006     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.7135.007     0,00 24.800,00   24.800,00 24.800,00
02.25.7135.012     0,00 9.167,25   9.167,25 9.167,25
02.25.7312.002     0,00 0,01   0,01 0,01
02.25.8511 351.021,11 51.381,73 402.402,84 0,00   0,00 402.402,84
ΣΥΝΟΛΟ 573.371,86 25.754,00 624.753,59 108.367,26   108.367,26 733.120,85

 

ΕΞΟΔΑ   733.120,85
ΕΣΟΔΑ   624.753,59
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ   108.367,26
Χ.Υ.    
    0,00

****************************************************

Ανακεφαλαιώνοντας σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουμε:

1) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ    Ι   κατά  365.204,92 €

2) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ   κατά  252.123,24 €

Αύξηση των Κ.Α. 8511 ανά Υπηρεσία κατά  259.036,96 €

——————————————————————————–

ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ                       6.913,72 €

——————————————————————————

ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ           358.291,20 €

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2020 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε  και  βεβαίωσε  χρηματικό  υπόλοιπο της 31-12-2020 στη χρήση  οικονομικού  έτους  2021  συνολικού ποσού 5.287.095,90 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Τακτικά έσοδα                            1.618.450,41  €

Έκτακτα  ανειδίκευτα έσοδα         637.800,59  €  και

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα       3.030.844,90  €  .

 

Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής:

Κ.Α.

Αιτιολογία

ΠΟΣΟ
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.618.450,41
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 637.800,59
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.883.726,69
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών 832.389,35
06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 253.000,00
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 61.728,86
ΣΥΝΟΛΟ   5.287.095,90

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό  5.986.534,76 € και το οποίο σύμφωνα με την από 30 / 09 / 2020 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:

 

06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.131.749,04 €

06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών700.000,00 €

06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.018.594,47

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 831,338,78 €

 

06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): 253.000,00

 

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 51.852,47 €

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Σχετ. 10):

 

  Π/Υ 2021 31/12/2020 ΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Α. 5123 (ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ
5111 2.131.749,04 1.618.450,41 -513.298,63
5121.001 700.000,00 637.800,59 -62.199,41
5122 2.018.594,47 1.883.726,69 -134.867,78
5123 831.338,78 832.389,35 1.050,57
5124 253.000,00 253.000,00 0,00
5129 51.852,47 61.728,86 9.876,39
ΣΥΝΟΛΑ 5.986.534,76 5.287.095,90 699.438,86

Δηλαδή θα πρέπει να γίνει: α)  μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 513.298,63 €   (Κ.Α. 5111)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 62.199,41 €  (Κ.Α. 5121.001.)
 • Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες  κατά 134.867,78€ (Κ.Α. 5122) )  -και-

 

β)  αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 1.050,57 € (Κ.Α. 5123)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 9.876,39 € (Κ.Α. 5129

Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2020 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.

 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 ως ακολούθως:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

 1. 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.131.749,04μειώνουμε κατά 513.298,63€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.618.450,41

 

 1. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 700.000,00μειώνουμε κατά 62.199,41 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 637.800,59

 

 1. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.018.594,47μειώνουμε κατά 134.867,78 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.883.726,69 €.

 

 1. 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την διαμορφωμένη πίστωση  ποσού (853.250,89 – 21.912,11) 831.338,78 € με την 60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Μείωση για τακτοποίηση εσόδου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) αυξάνουμε  κατά 1.050,57 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 832.389,35

 

 1. 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 51.852,47αυξάνουμε  κατά 9.876,39 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.728,86

 

Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 513.298,63 €  β)  (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 62.199,41 €  γ)  (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»  κατά 134.867,78 € ,  την αύξηση του α)  (Κ.Α. 5123) με τίτλο  «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 1.050,57 β)  (Κ.Α. 5129) με τίτλο  «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 9.876,39ήτοι συνολικού ποσού 699.438,86 €  προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή  – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2021,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

(Σχετ. 11)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι 31-12-2018 ) 1.627,72 930,62 697,10
02.00.6111.004 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) 7.204,40 2.055,76 5.148,64
02.00.6111.005 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2020) 21.506,18 7.114,06 14.392,12
02.00.6117.010 Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)  {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Από 10-12-2019 έως 09-12-2020} 602,00 602,00 0,00
02.00.6117.015 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.328,22 4.328,22 0,00
02.00.6117.031 Παροχή Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίου καυσίμων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 28,80 28,80 0,00
02.00.6221.004 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.720,75 3.720,75 0,00
02.00.6221.006 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου 14.000,00 500,00 13.500,00
02.00.6434.005 Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά) 1.000,00 694,90 305,10
02.00.6737.012 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “{Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ}” Κ.Α.Π.  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.000,00 6.000,00 0,00
02.00.8112.003 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 2.233,84 1.084,84 1.149,00
02.00.8112.004 Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 300,00 300,00 0,00
02.00.8112.005 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το προηγούμενο έτος 500,00 500,00 0,00
02.00.8112.007 Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων 500,00 500,00 0,00
02.00.8113.002 Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 200,00 158,72 41,28
02.00.8113.047 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 250,00 36,04 213,96
02.00.8117.001 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 2.400,00 2.400,00 0,00
02.00.8117.003 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 1.000,00 1.000,00 0,00
02.00.8117.005 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 2.300,00 2.300,00 0,00
02.00.8117.006 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 4.700,00 4.700,00 0,00
02.00.8117.007 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 13.000,00 11.500,00 1.500,00
02.00.8117.008 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 16.500,00 15.500,00 1.000,00
02.00.8117.080 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3.800,00 3.800,00 0,00
02.00.8117.081 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.500,00 1.500,00 0,00
02.00.8117.090 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 4.700,00 4.700,00 0,00
02.00.8117.091 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00 0,00
02.00.8117.152 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» 1.300,00 1.300,00 0,00
02.10.6041.002 Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020 {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19} 14.878,50 1.124,50 13.754,00
02.10.6054.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19} 3.619,94 273,59 3.346,35
02.10.6115.003 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2020 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2019  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.720,00 3.720,00 0,00
02.10.6264.006 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 446,40 446,40 0,00
02.10.6264.011 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.294,00 2.294,00 0,00
02.10.6264.016 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 360,00 360,00 0,00
02.10.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.885,60 4.885,60 0,00
02.10.7134.004 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 15.354,63 444,00 14.910,63
02.10.8111.003 Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 200,00 134,00 66,00
02.10.8111.012 Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 99,80 99,80 0,00
02.10.8111.013 Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 330,00 330,00 0,00
02.10.8111.014 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2.393,00 2.393,00 0,00
02.10.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 6.241,47 6.241,47 0,00
02.15.6474.006 Καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.200,00 6.200,00 0,00
02.15.6481.004 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2020 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 5.994,65 242,95 5.751,70
02.30.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 4.530,32 2.177,83 2.352,49
02.30.6262.016 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)   (Ιδιοι Πόροι)  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 14.785,76 12.375,00 2.410,76
02.30.6262.018 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 24.800,00 13,64 24.786,36
02.30.6264.006 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών καυσίμων επί 24ώρου βάσεως  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 499,67 499,67 0,00
02.30.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 2.145,20 714,24 1.430,96
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 714,24 714,24 0,00
02.30.6266.005 Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 694,40 694,40 0,00
02.30.6661.001 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 12.207,07 7.465,67 4.741,40
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ=24.798,76€) – ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1,24€ 24.800,00 24.798,76 1,24
02.30.6661.003 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ=22.240,33€) – ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1,74€ 24.800,00 24.798,26 1,74
02.30.7135.004 Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – κατόπτρων για ορατότητα οδηγών & πινακίδων ονομασίας & αρίθμησης οδών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.999,84 7.999,84 0,00
02.30.7135.005 Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια) -(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.043,00 1.043,00 0,00
02.30.7326.001 Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 44.632,95 44.632,95 0,00
02.30.7412.003 Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=0,20 € + Από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ=553,30 €)  -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 553,50 553,50 0,00
02.30.8111.001 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις  τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 300,00 184,80 115,20
02.30.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 61.299,72 40.124,10 21.175,62
02.35.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 2.123,79 976,79 1.147,00
02.35.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 2.063,83 2.063,83 0,00
02.64.7135.001 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων (Από  Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  {ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010}=136.057,48€ , και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ =14.719,08€} – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 150.776,56 14.719,08 136.057,48
02.70.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 54,32 54,32 0,00
02.70.6236.001 Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.083,20 2.083,20 0,00
02.70.6262.004 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 12.500,00 0,80 12.499,20
02.70.6262.005 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 18.136,10 12,26 18.123,84
02.70.6262.006 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 18.136,10 56,90 18.079,20
02.70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 24.375,00 195,00 24.180,00
02.70.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.800,00 2.800,00 0,00
02.70.7135.012 Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2013=15,82€) + (2014=439,40€) + (2015=1.184,22€) + (2016=6.108,75€) + (2017=1.608,31€)  {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 9.357,00 9.357,00 0,00
02.70.7135.019 Προμήθεια υλικών αποστείρωσης (λαμπτήρες UVC) για χρήση Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.714,36 2.714,36 0,00
02.70.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 4.681,21 4.681,21 0,00
  Γενικά Σύνολα :   315.948,67  

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Σχετ. 12)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.20.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 19.596,21 11.105,36 8.490,85
02.20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.498,30 7.498,30 0,00
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 9.548,00 9.548,00 0,00
02.20.6691.009 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.650,00 4.650,00 0,00
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2020 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 53.945,06 53.945,06 0,00
02.20.7135.005 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019) -(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)- 119.510,58 119.510,58 0,00
02.20.7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.750,00 7.750,00 0,00
02.20.7135.021 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.750,00 7.750,00 0,00
02.20.8113.004 Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για καταβολή Περιβαλλοντικής Εισφοράς και τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Δ΄ τριμήνου 2020 βάσει της αρίθμ. 1/2020 Απόφασης ΦΟΔΣΑ και των απολογιστικών στοιχείων 65.500,35 12.364,93 53.135,42
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 22.191,39 22.191,39 0,00
  Γενικά Σύνολα :   256.313,62  

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (Σχετ. 13)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.45.6262.001 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 24.800,00 26,66 24.773,34
02.45.6262.007 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 24.800,00 13,64 24.786,36
02.45.6271 Ύδρευση κοιμητηρίων 10.276,74 4.075.70 6.201,04
  Γενικά Σύνολα :   4.116,00  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 14)

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 699.438,86
 

 

 
ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) 315.948,67
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 256.313,62
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 0,00
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 4.116,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 576.378,29
ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ- 358.291,20 €  
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 123.060,57  
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 235.230,63€  

 

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 235.230,63€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

Στον Κ.Α. 02.70.6261.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσία ελέγχου και συντήρησης Μ/Σ μέσης τάσης και άλλων Η/Μ εγκαταστάσεων συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΓΕΛ και 1ου ΕΚ Κιάτου»,  ποσό  3.720,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους  (Σχετ. 15)

 

Στον Κ.Α. 02.30.6662.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ξύλινων στοιχείων καταστρώματος γέφυρας»,  ποσό  700,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 16)

 

Στον Κ.Α. 02.00.6731.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προαιρετική Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, για κάλυψη εκτάκτων δαπανών των Σχολικών Μονάδων»,  ποσό  10.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους. (Σχετ. 17)

 

Στον Κ.Α. 02.35.6262.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου»,  πίστωση ποσού 22.436,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€  , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.436,00 €  (Σχετ. 18)

 

Στον Κ.Α. 02.00.6117.040 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  24.800,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.10.6142.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  20.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.00.6116 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»,  πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.000,00€  , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 € 

 

Στον Κ.Α. 02.00.8261.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»,  πίστωση ποσού 12.000,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00€  , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 22.000,00 € 

 

Στον Κ.Α. 02.35.6264 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου»,  ποσό  4.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

********************************

Στον Κ.Α. 02.20.6211.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»,  πίστωση ποσού 86.974,63 € προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 711.100,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 798.074,63€ .

******************************

 

Στον Κ.Α. 02.45.6262.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ»,  ποσό  24.800,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Νεκροταφείων.

 

Στον Κ.Α. 02.45.6262.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  24.800,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Νεκροταφείων.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει,  την 116/2021 με ΑΔΑ: 6ΗΕΑΩ1Θ-6ΞΦ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων καθώς και το  Ο.Π.Δ.   τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της  31-12-2020»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε  αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και στον κάτωθι  πίνακα που ακολουθεί.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 84/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

 

 

Print Friendly, PDF & Email