84/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/8-5-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  84/2020

Περίληψη: Αποδοχή επί πλέον ποσού 16.900,00 € από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους μετά την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 19:30’ μ.μ και ώρα λήξης 19: 50 μ.μ. συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3347/06-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

 

Θέμα  1ο   

  • Ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαο ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου μέσω Τηλεφωνικής επικοινωνίας, για το έκτακτο και κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου θέματος  αυτής με τίτλο : «Αποδοχή επί πλέον ποσού 16.900,00 € από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους μετά την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.
  • Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Κατανομή ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2020 .

Β.  Την από 15-4-2020  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Αποδοχή επί πλέον ποσού 16.900,00€ από  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, μετά την με αρίθμ. πρωτ. 19426/23-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.-

****************************

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/τ.Β΄/29-07-2019 με θέμα {Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης} προβλέπεται στο άρθρο 4 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020» και ειδικότερα στην παράγραφο Α1.13 ότι «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ). Ο Δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών του δαπανών».

Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε Δήμο από τις κατανομές του έτους 2019 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

 

Με την με αρίθμ. πρωτ. 26816/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 373.400,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

 

Με την με αρίθμ. πρωτ. 19426/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-81Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 390.300,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

 

Επειδή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.0619.002 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους,  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα»  το ποσό των 373.400,00 € ,  απαιτείται  η αποδοχή του επί πλέον ποσού των 16.900,00€  προς ενίσχυση   της  αρχικά εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των 373.400,00 €  , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 390.300,00 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία, για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.-

 

Κιάτο   15  Απριλίου    2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος       

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                  Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την από 15-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική  επικοινωνία με τον  Πρόεδρο.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.  Α π ο δ έ χ ε τ α ι ,το  επί πλέον ποσό των 16.900,00€  σύμφωνα με την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 , προς κάλυψη είτε λειτουργικών δαπανών του Δήμου ,  είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα του .

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,   την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την σχετική  Τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 84/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email