84/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/20.03.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 84/2018

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 2909/20.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 2.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20/03/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

Αφού λάβαμε υπόψη :

1         Τις διατάξεις τουάρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010),

2         Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 103 του Ν. 3463/2006 εκ των οποίων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο διοίκησης για κάθε ζήτημα του Δήμου, πλην των ρητώς υπαχθέντων στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων και ως τέτοιο αποφασίζει για την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου και προσδιορίζει τη διαδικασία ανάθεσης αυτού. Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή,

3         Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

4         Tην αριθ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματoς του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

5         Την αριθ. 4/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,

6         Την αριθ. 83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και

7         Την ανάγκη για υλοποίηση του έργου του θέματος, προκειμένου να αντικατασταθούν τμήματα των δικτύων άρδευσης που έχουν υποστεί ζημιές.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

  1. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με την αριθ. 4/2018 μελέτη της ΤΥ και
  2. Προσδιορίζουμε ως διαδικασία ανάθεσης του έργου τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
    • την 82/2018 (ΩΖΤΚΩ1Θ-Φ32) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού για την εγγραφή στον Κ.Α. 02.25.7336.002 των εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» πίστωση ποσού δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45 €.
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Με την σύμφωνη γνώμη των προέδρων ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ».

3.Εγκρίνει την αρ. 4/2018 σχετική μελέτη του ανωτέρω έργου, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, προϋπολογισμού 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του                            Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

Η παρούσα κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού και να ψηφιστεί η σχετική πίστωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 84/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email