83/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

83/2023

  Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ  οικονομικού έτους 2023, μετά το από 27-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας  .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το με αρίθμ. πρωτ. 1057/23-02-2023 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής – Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με ΘΕΜΑ «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ – 2ο & 3ο ΠΚΤΜΝΕ – 1η ΣΣ και 2η παράταση) για το Υποέργο «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης  (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)» εργολαβία) με Α/Α 1 της Πράξης με Κωδικό MIS 5021547, με δικαιούχο το Δήμο Σικυωνίων», που διατυπώνεται Θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης  (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 256.074,68€ που αντιστοιχεί στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης  (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Β. εισηγείται την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, για την αύξηση του ποσού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης  (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)» κατά 256.074,68€ και διαμορφώνεται σε 1.127.345,95€ σύμφωνα και με την 3/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,  για την εκτέλεση του έργου {Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδ. Προϋπολογισμός)} -ΕΣΠΑ-» με Κωδικό MIS 5021547 ποσό €256.074,68   ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 839.801,97€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.095.876,65€.

 

 

και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

1. Στον Κ.Α. 02.64.7341.016  των εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Π/Υ)}»  με Κωδ. MIS5021547-{ΕΣΠΑ=839.801,97€+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=31.469,30€)»  με Κωδικό MIS 5021547,   ποσό 256.074,68€  από ΕΣΠΑ ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των  871.271,27€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.127.345,95€  προερχόμενο από ΕΣΠΑ με το ποσό των (839.801,97 + 256.074,68) 1.095.876,65€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΠΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 31.469,30€ .-

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email