83/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/4- 5-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  83/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 95/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων» .  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 19: 50 μ.μ. συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3363/4-5-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

 

Θέμα  1ο   

 • Ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαο ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου μέσω Τηλεφωνικής επικοινωνίας, για το έκτακτο και κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής με τίτλο : Έγκριση της αριθ. 95/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018  .
 • Ακολούθως ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9/22.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

 

 Αρ. Απόφασης

95/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 22α Απριλίου 2020 και ώρα 09:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3041/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Τροποποίηση Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 16/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 4. την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 5. την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 6. την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 7. το από 16/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                   Κ.Α. 06.00.1211.004 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» νέα πίστωση ποσού  40.000,00€.

 

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 40.000,00€

Στον Κ.Α. 02.20.6041 των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό  27.752,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 55.000,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 82.752,00 €  .
Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)», ποσό  8.189,62€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 16.000,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.189,62€  .
Στον Κ.Α. 02.10.6279.001 των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού», ποσό 2.950,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη  αναγκών για  την αποφυγή  της διάδοσης  του  κορωνοϊού COVID-19.
Στον Κ.Α. 02.70.6635.001 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια    ειδών     υγιεινής    προστασίας    από  τον  κορωνοϊό»,   ποσό  1.108,38€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού                COVID-19.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.04.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 95/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ 6ΣΕΔΩ1Θ-Φ3Ι
 • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα    

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.  Εγκρίνει, την  αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», όπως συντάχθηκε υπογράφηκε  και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 83/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email