83/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 83/2019   Θέμα: Παράταση της 14735/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 12ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση της 14735/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  την αρ. πρωτ. 3731/29.03.2019 της αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση της ανωτέρω σύμβασης, μετά και την 1947/18.03.2019 απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής, κατά έξι μήνες, δηλαδή έως 30/09/2019.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε & ισχύει,
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • την 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ Σικυωνίων του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας ισχύ έως και 29.03.2019, όπως παρατάθηκε κατά έξι μήνες έως 30.09.2019 με την 1947/18.03.2019 (6Σ8Τ46ΜΚ6Π-9ΣΕ) όμοια απόφαση.
  • την 3731/29.03.2019 αίτηση της αναδόχου,
  • την 14735/28.12.2018 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 18SYMV004287854 2018-12-28,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση της 14735/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»  έως και την 30/09/2019 όπου και λήγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email