83/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 /16-10–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 83 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 6Ο «Έγκριση και   διάθεση πίστωσης για   απομάκρυνση τρωκτικών από το Γυμνάσιο και

                       Λυκειακές Τάξεις Γκούρας»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 224/12-10-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος        «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                             ΘΕΜΑ   6ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

            

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση   και διάθεση πίστωσης για απομάκρυνση τρωκτικών από το Γυμνάσιο και   Λυκειακές Τάξεις Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Ο Σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 265/4-10-2018 σχετικό έγγραφό του και μας ενημέρωσε πως την ώρα του μαθήματος έγιναν αντιληπτά τρωκτικά στις αίθουσες διδασκαλίας της Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

Εποικοδομητικό θα ήταν κατά τη γνώμη μας η όποια δράση να επεκτείνεται και στους υπόλοιπους χώρους- αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και τουαλέτες με τις οποίες έρχονται σε επαφή μαθητές.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την απεντόμωση – μικροβιοκτονία των όλων των χώρων του

Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Γκούρας ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248,00)€   με το

Φ.Π.Α. 24%.

    

2 .- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την ανάθεση της εν λόγω απεντόμωσης – μικροβιοκτονίας και πληρωμή του αναδόχου με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    83 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                          1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                           2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                            3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                           4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 16-10-2018

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email