82/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

82/2023

  Τροποποίηση π/υ οικονομικού  έτους 2023,  μετά το

με αρ. πρωτ. 14070/22-02-2023 έγγραφο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

 1. Για την ισοσκέλιση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.005 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2022)», με τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.008 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2023)», αναμορφώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των  790.403,87 € μειώνουμε κατά 8.017,50€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 782.386,37 €  διότι στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2022 έχει συμπεριληφθεί και το ανωτέρω ποσό , το οποίο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού.

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 23.640,00€ αυξάνουμε κατά 8.017,50 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.657,50 €

Επειδή στο σκέλος των εξόδων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.00.6739.005 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2022}»  είχε εγγραφεί το ποσό των 15.300,00€ που αφορούσε εισπράξεις μισθωμάτων μέχρι την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και οι εισπράξεις στο τέλος του οικονομικού έτους 2022 ανήλθαν στο ποσό των 23.317,50€  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Καθολικό Εσόδων έτους 2022 του Κ.Α. 06.00.1421.001,  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή του ποσού των ( 23.317,50 – 15.300,00) 8.017,50 € αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002  με   τίτλο   «Δικαστικά  έξοδα,  αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών»,  ποσού  181.670,64 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  8.017,50 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

Στον Κ.Α. 02.00.6739.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2022)», πίστωση ποσού 8.017,50€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.300,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.317,50€ .

 

 1. Για την διαγραφή του Κ.Α. εξόδων 62.6431.001 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 5130586 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) ΕΣΠΑ με ποσό, 9.30000€ από την Υπηρεσία 62 και την μεταφορά του στην Υπηρεσία 00, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν κατανέμεται στην Υπηρεσία 62 σύμφωνα με την αρίθμ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού,  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.62.6431.001 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 5130586 {Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη 2014-2020]  -ΕΣΠΑ-}», ποσού  9.300,00 € μειώνουμε κατά 9.300,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.00.6431.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 5130586 {Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη 2014-2020]  -ΕΣΠΑ-}»  ποσό   9.300,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

 1. Για την διαγραφή του συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. εξόδων 30.7323.018 « Οδοποιία Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2121=23.000,00€) +( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€ ) τόσο στον προϋπολογισμό σας όσο και στο τεχνικό σας πρόγραμμα και την εγγραφή του ως νέο έργο, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, η διαγραφή του ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ σε νέο, υλοποιήθηκε όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα με την αρίθμ. 80/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: ΩΧΜΧΩ1Θ-ΥΗ8).

Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό, διορθώνουμε τον τίτλο του έργου με Κ.Α. 30.7323.018  από «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-»   σε  Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) – (ΝΕΟ ΕΡΓΟ σύμφωνα με την 80/2023 Α.Δ.Σ.)

 

 1. Για την διαγραφή του συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. εξόδων 30.7323.019 « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2121) τόσο στον προϋπολογισμό σας όσο και στο τεχνικό σας πρόγραμμα και την εγγραφή του ως νέο έργο, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, η διαγραφή του ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ σε νέο, υλοποιήθηκε όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα με την αρίθμ. 80/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧΜΧΩ1Θ-ΥΗ8) καθώς επίσης και η διόρθωση τίτλου του Κ.Α. 02.30.7323.050 από Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλην Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) σε Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€), επειδή η Κοινότητα ΣΟΥΛΙΟΥ, ανήκει στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.-

Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό, διορθώνουμε α) τον τίτλο του έργου με Κ.Α. 30.7323.019   από «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)  -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-  σε  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)    (ΝΕΟ ΕΡΓΟ σύμφωνα με την 80/2023 Α.Δ.Σ.) -και- β)  τον τίτλο του έργου με Κ.Α.

02.30.7323.050 από Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλην Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) σε  Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€), επειδή η Κοινότητα ΣΟΥΛΙΟΥ, ανήκει στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.-

 

 1. Για την διαγραφή του συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. εξόδων 30.7323.022 «Οδοποιία Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021= 12537,90€ + ΥΠ ΕΣ ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€+ΥΠ.ΕΣ ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€ τόσο στον προϋπολογισμό σας όσο και στο τεχνικό σας πρόγραμμα και την εγγραφή του ως νέο έργο, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, η διαγραφή του ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ σε νέο, υλοποιήθηκε όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα με την αρίθμ. 80/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧΜΧΩ1Θ-ΥΗ8) καθώς επίσης και η διόρθωση τίτλου του Κ.Α. 02.30.7323.051 από Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) σε Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {Πλην Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023), επειδή η Κοινότητα ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ανήκει στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.-

Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό, διορθώνουμε α) τον τίτλο του έργου με Κ.Α. 30.7323.022   από «Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- σε  Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€)  (ΝΕΟ ΕΡΓΟ σύμφωνα με την 80/2023 Α.Δ.Σ.) -και- β)  τον τίτλο του έργου με Κ.Α. 02.30.7323.051 από Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) σε  Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {Πλην Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023), επειδή η Κοινότητα ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ανήκει στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.-

 

 1. Για την ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας 20 « Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της αρίθμ. οικ. 49039/25-7-2022 Κ.Υ.Α., ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, θα υλοποιηθεί με νέα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2022 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 4915/2022 (Α΄ 63) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 165 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/30.07.2022 τεύχος Α’) όπου αναφέρει ότι «Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023».

 

 1. Όσον αφορά την επισήμανση ότι στα έσοδα : οι Κ.Α 1328.015 και 1328.016 αφορούν την ίδια χρηματοδότηση και πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα Κ.Α. εσόδων, οι Κ.Α. 1328.020 και 1328.021 αφορούν την ίδια χρηματοδότηση και πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα Κ.Α. Εσόδων, και οι Κ.Α. 1328.022, 1328.023, 1328.024, 1328.025, 1328.026, 1328.027, 1328.028, 1328.029, 1328.030 και 1328.031 αφορούν την ίδια χρηματοδότηση και πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα Κ.Α. Εσόδων, η αναγραφή σε ξεχωριστούς Κ.Α. κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, οφείλεται στην παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων .-

************************************************

Για την απόδοση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) του ποσοστού  που εισπράξαμε από το «Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ» κατά το έτος 2022 ποσού 1.880,60€  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω, τηρώντας την ανταποδοτικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4497/2017:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 81.598,17  – 50.460,00 – 14.600,00 – 13.405,02)  3.133,15€  μειώνουμε κατά  397,32 € (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα καθολικά εσόδων το οποίο πρέπει να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2022),,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.735,83 € (3.133,15 – 397,32)

Στον Κ.Α. 02. 00.6718.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε  με  την  παρ.  6β  του   άρθρου  36 του Ν. 4497/2017   -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2022-»,  ποσό  397,32 €  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει εισπραχθεί το έτος 2022,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.483,28€ ,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.880,60€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .

 

*****************************************

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 81.598,17  – 50.460,00 – 14.600,00 – 13.405,02 – 397,32)  2.735,83€  μειώνουμε κατά  0,40 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.735,43 € (2.735,83 – 0,40)

Στον Κ.Α. 02.64.6262.0056 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)»,  πίστωση ποσού 0,40 €, ενισχύοντας την διαμορφωμένη  πίστωση του ποσού των 23.324,00€  , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.324,40 € διότι εσφαλμένα  αναγράφηκε κατά την κατάρτιση του  προϋπολογισμού το ποσό των 23.324,00€ αντί του ορθού 23.324,40€ σύμφωνα και με την αρίθμ. 357/2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση τη υπηρεσίας.

*****************************************

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email