82/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   82/2023

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.».

          Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

 

     Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

 

40ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 40ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ.10/2023 με ΑΔΑ: 9ΡΠΨΟΛΩ5-Ψ6Ε απόφαση συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 2/17-02-2023 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 10/2023

Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια ζώσης) συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 74/13-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Τσατσάνης Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος 4. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος      Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  Α΄ εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το α΄ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 15-02-2023 υπηρεσιακό σημείωμα, ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για εγγραφή οφειλομένων που προέκυψαν μετά την κατάρτισή του, καθώς και ενίσχυση-δημιουργία πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Σ. .

**********************************

Α.- Επειδή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ο οποίος συντάχθηκε εντός του έτους 2022) μέχρι και 31-12-2022 δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις οι οποίες ενταλματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2022 και δεν εξοφλήθηκαν, προκειμένου να γίνει η εξόφληση αυτών το οικονομικό έτος 2023, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

Από την πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 1.242,56€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 136,40 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.106,16 € (1.242,56 – 136,40) ως εξής:

          Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για δημοσίευση αποσπάσματος Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023», ποσό 136,40 € προερχόμενη από ιδίους πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-36/2022).

***************************************

          Β.- Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.001 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)», ποσού 3.124,80 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 390,60 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.734,20 €.

          Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

          Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

          Στον Κ.Α. 02.00.6117.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. (ΝΕΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)», ποσό  390,60€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.249,60€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.640,20 €.

**************************

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών χρωματισμών, για συντήρηση εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος», ποσού 1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 200,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 800,00 €.

          Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

          Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

          Στον Κ.Α. 02.10.6012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσό 200,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.300,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.500,00 €.

***************************************

Κιάτο   15  Φεβρουαρίου    2023   

Για το Λιμενικό Ταμείο

                 Ο Συντάξας                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                       Ταμείου Σικυωνίων 

                                                                                                   

           Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                         Βασίλειος Τσατσάνης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 15-02-2023 υπηρεσιακό σημείωμα
 • τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-1939 (ΦΕΚ 24/τΑ/19-1-1939) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • την αριθ. 73/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΟΕΟΛΩ5-9Χ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων οικ. έτους 2023,
 • την 76/2022 (ΑΔΑ:6ΞΣΖΟΛΩ5-ΨΒΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023,
 • την αριθ. 484/2022 (ΑΔΑ:6Ι16Ω1Θ-ΩΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023,
 • την αριθ. 1/2023 (ΑΔΑ: 9Ξ12Ω1Θ-ΜΧΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων “»,
 • την αριθ. πρωτ. 9249/Σ.396/07-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΤΤ2ΟΡ1Φ-13Γ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» και έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023,
 • τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου

και μετά από  διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 1.242,56€, μεταφέρει πίστωση ποσού 136,40 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.106,16 € (1.242,56 – 136,40) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για δημοσίευση αποσπάσματος Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023», ποσό 136,40 € προερχόμενη από ιδίους πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-36/2022).

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.001 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)», ποσού 3.124,80 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 390,60 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.734,20 €.

Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.00.6117.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. (ΝΕΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)», ποσό  390,60€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.249,60€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.640,20 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών χρωματισμών, για συντήρηση εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος», ποσού 1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 200,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 800,00 €.

Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.10.6012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσό 200,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.300,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.500,00 €.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2023 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 17/02/2023

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

 

 

 

Τσατσάνης Βασίλειος

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

  

 1. Εγκρίνει,την αριθ.10/2023 με ΑΔΑ: 9ΡΠΨΟΛΩ5-Ψ6Ε απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», όπως αυτή συντάχθηκε , υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .   

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 82/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email