82/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7/07.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

82/2020

  Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 7η Απριλίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2743/03.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου

με Δελτίο Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 13/03/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων η  οποία μετά από έρευνα της Οικονομικής Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 137,45 €  και σε συνδυασμό με το ότι:  α) απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή είναι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, για το οποίο τα ΕΛΤΑ δεν δύναται να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο και β) για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

  

  1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Χαρίκλειας Λούτα, ποσού 137,45 €  και σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.002 
  2. Εξουσιοδοτήσει την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 137,45 € για την διακίνηση με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων της αλληλογραφίας του Δήμου και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:  184 / 2020)

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   13  Μαρτίου   2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

 

Ο Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

   

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 184/2502/13.03.2020 (ΩΩΕΣΩΙΘ-2Χ8) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Λούτα Χαρίκλειας,  ποσού 137,45€  και σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.002 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Β. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ανωτέρω ποσό,  για την  διακίνηση με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων της αλληλογραφίας του Δήμου και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέχρι την 7η Ιουλίου 2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email