82/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  82/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 73/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων» .  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

 

Θέμα  12ο   

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 73/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 73/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης

73/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων   ουδείς
2.   Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Λέγγας Μάρκος    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

20ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/03/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 4. την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 5. την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 6. την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 7. το από 13/03/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

                        τίτλος             ποσό
-Μείωση ποσού

έργου-

 

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] προερχόμενο από: Μείωση ποσού κατά 837.115,68€

από 1.930.000,00 € σε                                                       1.092.884,32€

 

 

 

  ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.                                                      –     1.000.000,00 €

ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019                   –       50.000,00 €

ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018                  –         7.654,77 €

Τέλη Διαφήμισης 2017                                        –         6.739,85 €

Ιδίους Πόρους                                                    –       25.129,76 €

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009  ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   –         1.843,09 €

ΥΠΕΣΔΔΑ -ΣΑΤΑ 2004- Πολιτική Προστασία         –            400,00 €

ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007                                 –            687,23 €

ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ                                         –              11,06 €

ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ                   –            418,56 €

 
-Αύξηση ποσού

έργου-

 

Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ]

της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεου

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}

προερχόμενο από:

ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.                              –  1.200.000,00 €

ΣΑΤΑ  2011                                          –           769,49 €

ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                  –        2.154,81 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 –      10.131,38 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 –      59.642,50 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –      69.319,17 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –    228.849,26 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –    169.133,39 €

Αύξηση ποσού κατά 540.000,00€

από 1.200.000,00 € σε                                                       1.740.000,00 €

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6737.013 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»,  ποσού   1.930.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ 871) –       1.000.000,00€

β)ΣΑΤΑ  2011-                                                        769,49€

γ)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}-                             2.154,81€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-          10.131,38€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016-          59.642,50€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017-        69.319,17€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018-        228.849,26€

η)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-        320.630,00€

θ)ΥΠΕΣ  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019-            50.000,00€

ι)ΥΠΕΣ  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018-               7.654,77€

κ)Τέλη Διαφήμισης 2017-                                   6.739,85€

λ)Ιδίους Πόρους-                                            170.748,83€

μ)ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-     1.843,09€

ν)ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία-     400,00€

ξ)ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007-                               687,23€

ο) ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-                                         11,06€

π)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-            418,56€

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 540.000,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7326.005  με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» ποσό   540.000,00€  ενισχύοντας την μέχρι σήμερα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.200.000,00€  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.},  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 1.740.000,00€  προερχόμενο από:

 

α)ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 1.200.000,00€

β)ΣΑΤΑ  2011  –                                              769,49€

γ)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –                    2.154,81€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 10.131,38€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 59.642,50€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –           69.319,17€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –           228.849,26€

η)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –          169.133,39€

 

Για το υπόλοιπο ποσό των 297.115,68€ (837.115,68 – 540.000,00) το οποίο προέρχεται από:

α) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –         151.496,61€

β) Ιδίους Πόρους –                                  145.619,07€

 

με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο θα εισηγηθεί την διάθεσή του σε άλλους Κωδικούς Εξόδων αναλόγως τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2020.

  μειώνουμε κατά  540.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΣΑΤΑ  2011  –                                                      769,49€

β)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –                            2.154,81€

γ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 –         10.131,38€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 –         59.642,50€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –         69.319,17€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –     228.849,26€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –       169.133,39€

  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 1.390.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΠΔΕ Υπ.Υποδ. & Μεταφορών (ΣΑΕ871) – 1.000.000,00€

β)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –       151.496,61€

γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 –      50.000,00€

δ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 –        7.654,77€

ε)  Τέλη Διαφήμισης 2017 –                                 6.739,85€

στ)  Ιδίους Πόρους –                                       170.748,83€

ζ)ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  –    1.843,09€

η) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία –   400,00€

θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 –                            687,23€

ι)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ –                                        11,06€

κ)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  –          418,56€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 73/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων»,
 • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. : Κ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου,   Σ. Γκούμα ,  Κ. Συριάνου,

Β. Γαλάνη, Γ. Ρουμπέκα  και Α. Κατσιμπούλα

 

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ. κ.: Δ. Παπαγεωργίου  και  Β. Νανόπουλος έδωσαν  λευκή ψήφο ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018).   

 

Εγκρίνει,την αριθ. 73/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», όπως συντάχθηκε υπογράφηκε  και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 82/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email