82/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 /16-10–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 82 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί παραχωρήσεως του   κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου   Γυμνασίου Κιάτου, στον

                    Δομετίου Άννη     –   Γεώργιο   την   25-11-2018.»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 224/12-10-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                             ΘΕΜΑ   5ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

 

             Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Δομετίου Άννη   –   Γεώργιο   την 25-11-2018» εξέθεσε ότι:

   Ο κ. Δομετίου Άννης   του Αναστασίου, μας υπέβαλε την από 19-09-2018 σχετική αίτησή του, όπου μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το βοηθητικό κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 25-11-2018 από της 9:00 π. μ. έως και την 21: 00 μ.μ. για την διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων καθώς και την προώθηση του αθλήματος του Muaythai

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω   καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 καθώς και το υπ’ αριθ. 645/2-10-2018 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου περί συναινέσεως παραχωρήσεως του χώρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίο Άννη για την 25ην  Νοεμβρίου 2018 από 09:00 π. μ. έως 12:00 μ. μ. για να το χρησιμοποιήσει για την διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων καθώς και την προώθηση του αθλήματος του Muaythai

   Με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

                            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    82 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ    ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                           2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                           4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 16-10-2018

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email