82/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 82/2017

Περίληψη : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τoυ 1ου ορόφου του Δημοτικού κτιρίου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη), στο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μετ. Σωτήρος στη Δ.Κ. Σικυωνίων.
   

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

   Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τoυ 1ου ορόφου του Δημοτικού κτιρίου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη), στο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μετ. Σωτήρος στη Δ. Κ. Σικυωνίων. ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ. 1384/31/1/2017 αίτημα του εν λόγω Συλλόγου με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του Δημοτικού κτιρίου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη), προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία, η Βιβλιοθήκη, η Ιματιοθήκη ή διδασκαλία Ζωγραφικής, σκάκι και γενικά οι πολιτιστικές εκδηλώσει του Συλλόγου .

Β. Την αριθ. 7/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί να παραχωρηθεί ο 1ος όροφος του εν λόγω δημοτικού κτιρίου στο ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ παράρτημα Κιάτου με την προϋπόθεση τα λειτουργικά έξοδα του παραχωρηθέντος ακινήτου να βαρύνουν τους ίδιους .

           και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

           Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •    το με αριθ. πρωτ. 1384/31/1/2017 αίτημα του εν λόγω Συλλόγου
 •   την αριθ. 7/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων
 •    την ισχύουσα Νομοθεσία, και-
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος της Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαυραγάνη Κυριακής

A.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του Δημοτικού κτιρίου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη), στο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (παράρτημα Κιάτου) προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία, η Βιβλιοθήκη, η Ιματιοθήκη ή διδασκαλία Ζωγραφικής, σκάκι και γενικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου .

Β. Τα λειτουργικά έξοδα του εν λόγω παραχωρηθέντος ακινήτου θα βαρύνουν το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (παράρτημα Κιάτου) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 82/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email