81/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7/07.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

81/2020

  Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 7η Απριλίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2743/03.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/03/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 23/17-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 02.20.6331.001, το αριθμ. 0017/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 41,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων του οχήματος KHH 5468,   με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 17-05-2020.

          Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         1) Για το ΚΗH-5468 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το 

             αριθμ.78/25-02-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

                     ΣΥΝΟΛΟ = 41,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 41,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   10  Μαρτίου  2020

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 23/2020 (6ΔΕΟΩ1Θ-ΞΡΤ) απόφαση ΟΕ «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας Νικόλαο Τσήρο με αριθμ. 0017/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 41,00 €  αναλυτικά ως εξής:

 

α) 41,00€ για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων του οχήματος KHH 5468,   σύμφωνα με το  αριθμ.78/25-02-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

 

με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 17/05/2020, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email